User Interface Client/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky


Prehľad

Užívateľské rozhranie GeoMedia Smart Client je rozdelené do deviatich hlavných častí:

UserInterfaceSK.PNG


Centrálnym elementom používateľského rozhrania je mapové okno, ktoré zobrazuje používateľovi priestorové informácie vrátane dynamickej mapy, ktorá obsahuje niekoľko geografických prvkov. Mapové okno je obklopené niekoľkými oknami a nástrojovými lištami, ktoré umožňujú navigáciu po mape, meranie vzdialeností, vyhľadávanie a podobne.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Mapové okno

Najväčšiu časť používateľského rozhrania zaberá mapové okno, ktoré je umiestnené v jeho pravej centrálnej časti. Obsahuje dynamickú mapu, ktorá užívateľovi zobrazuje priestorové prvky. Výrez mapy a obsah mapy je možné upravovať funkcionalitami v oknách a nástrojových lištách používateľského rozhrania:

Kontrola mapy

Náhľadové okno Nastavenie mierky a pozície mapového výrezu
Nástroje navigácie Posúvanie a približovanie/oddiaľovanie mapového výrezu
Okno legendy Ovládanie zobrazovania sa prvkov v mape vrátane ich viditeľnosti, analyzovateľnosti, symbolu a mierky
Panel vyhľadávania Výber prvkov mapy
Dátové okno Zobrazuje výsledky vyhľadávania
Stavový riadok Zobrazuje aktuálnu mierku mapy a súradnicový systém
Konštrukčné pomôcky Pridávania nových prvkov do mapy


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Okno menu

Okno menu je umiestnené na úplnom vrchu používateľského rozhrania. Pozostáva zo štyroch záložiek (Kótovanie, Meranie, Tlač, Poznámková vrstva a Inšpektor prvkov), ktoré obsahujú rôzne nástroje.


Kótovanie

Záložka kótovanie ponúka niekoľko funkcií na vytváranie kót:

Kotovanie.png

Pre detailné vysvetlenie a praktické príklady viď Kótovanie.


Meranie

Záložka meranie obsahuje funkcie umožňujúce merania bodu, línie, vzdialenosti a plochy:

Meranie.png

Pre detailné vysvetlenie a praktické príklady viď Meranie.


Tlač

Záložka tlač obsahuje funkcie pre analógovú tlač (tlač na papier) a digitálnu tlač (snímok alebo súbor):

Tlac.png

Pre detailné vysvetlenie a praktické príklady viď Tlač.


Poznámková vrstva

Záložka poznámkovej vrstvy obsahuje funkcie umožňujúce kresbu bodu, línie, plochy a textového poľa do mapy:

PoznamkovaVrstva.png

Pre detailné vysvetlenie a praktické príklady viď Poznámková vrstva.


V nasledujúcej tabuľke je vysvetlených šesť príkazov z pravej časti menu:

Príkazy menu (pravá strana menu okna)

Help icon.png Otvorí wiki pomocníka vo Vašom internetovom prehliadači.
Ext tooltip.PNG Spustí rozšírený mód nápovedy. Po kliknutí do mapy sa zobrazia všetky nápovedy analyzovateľných a viditeľných vrstiev.
Center map coordinates.png Vycentruje mapu na súradnice špecifikované v konštrukčných pomôckach.
Change project.png Ak máte pridelené dva alebo viac projektov, tu medzi nimi môžete prepínať.
Reload project.png Znovu načíta súčasný projekt.
Synchronise cache icon.png Synchronizuje cache (pre viac informácií viď Synchronizácia Cache).


Tu je príklad, ako vyzerá rozšírená nápoveda v GeoMedia Smart Client. Keď je rozšírená nápoveda aktivovaná (kliknutím na tlačidlo), kliknite niekde do mapy a nápoveda sa Vám zobrazí. Predtým, ako Vám Smart Client môže zobraziť rozšírenú nápovedu, musia byť splnené tri podmienky:

 • Prvok musí byť lokalizovateľný (ako aktualizovať atribút Je lokalizovateľný).
 • Používateľ musí mať povolenie, aby videl nápovedu (Ako priradiť užívateľské práva viď kapitola Rola ).
 • Prvok musí mať rozšírenú nápovedu.

ExtendedTooltipDetails.PNG


Video (Rozšírená nápoveda)

Toto video ukazuje, ako vyzerá rozšírená nápoveda v GeoMedia Smart Client.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania Vám umožňuje vyberať prvky mapy a vykonávať atribútové a priestorové dopyty. Je rozdelený do nasledujúcich piatich sub-panelov:

Vyhladavanie-extendet.png


 • Vyhľadávanie so vstupom: Umožňuje vyhľadávať prvky mapy pomocou kvalitatívnych a kvantitatívnych atribútov.
 • Kombinované vyhľadávanie: pomocou tejto funkcionality môžete vyhľadávať prvky špecifikovaním kombinácie atribútových obmedzení a priestorového výberu prvkov.
 • Vyhľadávanie so selekciou: Tento subpanel poskytuje možnosť vykonávať priestorové vyhľadávanie na základe mapového výberu.
 • Nastavenia: V tomto subpaneli môžete špecifikovať nastavenia ovplyvňujúce vaše vyhľadávanie.
 • Nástroj pre výber: Tento subpanel obsahuje rôzne funkcie umožňujúce výber prvkov mapy. Pre detailný popis a praktický príklad viď kapitolu Nástroj výberu prvku.


Praktické príklady k vykonávaniu priestorového a atribútového vyhľadávania sú v kapitole Vyhľadávanie.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Panel Legendy

Panel legendy pozostáva z dvoch častí, Náhľadové okno a Okno legendy.


Náhľadové okno

V náhľadovom okne môžete nastaviť mierku a orientáciu mapy:

Prehlad1.png


Vpísaním hodnoty do textového pola Mierka môžete upraviť mierku mapového výrezu.

Okno obsahuje miniatúrny náhľad celej oblasti projektu. Oranžový obdĺžnik v zámernom kríži reprezentuje rozsah mapového výrezu. Posunutím obdĺžnika sa aktualizuje obsah mapového okna. Tak isto môžete obdĺžnik zväčšiť, alebo zmenšiť, čo spôsobí zmenu mierky mapového výrezu:

Prehlad2.png


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Okno legendy

Okno legendy je časťou panelu legendy a je umiestnené na spodnej ľavej strane používateľského rozhrania. Slúži na kontrolovanie obsahu mapy, viditeľnosti prvkov, analýzy, symbológie a závislosti zobrazovania sa prvkov od mierky.

Legend Window UI.PNG

Okno je rozdelené na dve časti:

 • Hlavička legendy
Legend header.png
 • Telo legendy
Legend body.png

Okno legendy sa skladá z Hlavičky legendy a z Tela legendy. Hlavička legendy obsahuje príkazy umožňujúce zmenu nastavení legendy, ako napríklad rozloženie legendy. Telo legendy obsahuje prvky, ktoré sú zoskupené v súvislých skupinách. V tele legendy môžete vykonávať rôzne nastavenia zobrazovania sa tried prvkov. Okrem toho môžete nastaviť pracovné úrovne pre tlač, kótovanie, označovanie a pod. a zoskupiť ich do pracovných skupín. Rovnaká trieda prvkov sa môže nachádzať vo viacerých pracovných skupinách.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Zobrazenie legendy

Môžete nastaviť spôsob, akým sa bude zobrazovať legenda. Jednoducho kliknite na tlačidlo zobrazenia legendy v hlavičke legendy a zobrazí sa rolovací zoznam.

Legenda1.png

Zobrazenie Legendy

Hierarchia Triedy prvkov sú zobrazené hierarchicky podľa príslušnosti ku jednotlivým pracovným skupinám.
Vrstva Všetky triedy prvkov a pracovné hladiny sú zobrazené v jednom zozname bez hierarchie. Poradie zobrazenia prvkov môžete zmeniť, a môžete ho posúvať do popredia, alebo do úzadia.
Analýza Zobrazí všetky vektorové prvky a pracovné hladiny v jednom zozname bez hierarchie.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Rýchly výber záložiek

Tlačidlo Rýchly výber záložiek v hlavičke legendy dovoľuje načítať predtým nastavenú konfiguráciu mapy. Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí rolovací zoznam:

Legenda2.png

Prvý záznam zoznamu, Posledná uložená konfigurácia, načíta stav konfigurácie mapy pri poslednom použití (v bode, keď bola aplikácia ukončená).

Bližšie informácie sú uvedené v Správca záložiek.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Filter legendy

V zložitejších konfiguráciách legendy je zložité nájsť konkrétnu položku. Preto je možné filtrovať položky, čo funguje na všetky možné druhy položiek, ako napríklad témy, prvky, alebo tematické položky.

Legenda3.png


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Položky legendy

Položky legendy sú reprezentované vo viacúrovňovom, hierarchickom strome. Jednotlivé kategórie môžu byť rozbalené kliknutím na šípku pri mene položky ,alebo dvojklikom na meno.

Legenda4.png


Tlačidlá + a - v hlavičke legendy Vám umožňujú rozbaliť a zbaliť hlavné kategórie v legende.

Legend header PM.png


Vlastnosti položky legendy môžu byť identifikované pomocou ikony a jej farby písma. Tieto vlastnosti signalizujú či je prvok skrytý/viditeľný, analyzovateľný, aktívny/neaktívny, závislý od mierky a či sa zobrazuje v mierkovom rozmedzí.

Vzhľad ikony závisí od typu geometrie prvku a od vyššie spomenutých vlastností. V nasledujúcej tabuľke je prehľad ikon, podliehajúcich typu geometrie:

Typy geometrie

Typ Ikona (viditeľná) Ikona (skrytá)
Plocha Geom area visible.png Geom area hidden.png
Línia Geom line visible.png Geom line hidden.png
Bod Geom point visible.png Geom point hidden.png
Text Geom text visible.png Geom text hidden.png
Raster Geom raster visible.png Geom raster hidden.png
Sada geometrie (plocha,línia alebo bod) Geom spatialany visible.png Geom spatialany hidden.png


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Tematické položky legendy

Tematické položky legendy sa zobrazujú pomocou gradientu:

ThematicLegendEntries.PNG


V paneli legendy môže byť nastavená viditeľnosť položiek nezávisle od viditeľnosti prvku. Aby ste zmenili nastavenia viditeľnosti, kliknite pravým tlačidlom myši a odznačte možnosť Skryť.

Legenda5.png


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Symbológia závislá na databáze

Ak je symbolizácia vykonaná na základe atribútu (napríklad hrúbka čiary, alebo farba čiary), GeoMedia Smart Client zobrazuje "tematickú" položku (Thematic.PNG) aby naznačil, že prvok má rôzne nastavenia štýlu.

Vlastnosti položiek legendy môžeme rozoznať pomocou farby písma. Nasledujúci príklad ukazuje možnosti farebnosti:

Skrytý prvok
Viditeľný prvok
Aktívny prvok
Hidden feature.png Visible feature.png Active feature.png

Keď je trieda prvkov, alebo pracovná skupina viditeľná, znamená to, že sú korešpondujúce dáta zobrazené v mape. Na to, aby ste zmenili nastavenia viditeľnosti, kliknite pravým tlačidlom myši na zodpovedajúci prvok a kliknite na Zobraziť triedu/triedy prvkov. Či je trieda prvkov v skutočnosti viditeľná tiež závisí na závislosti od mierky (viď nižšie).

Aby ste skryli triedu prvkov/pracovnú skupinu, kliknite pravým tlačidlom myši na odpovedajúcu položku legendy a kliknite na skryť triedu/triedy prvkov. Triedy prvkov/pracovné skupiny môžu byť tak isto nastavené ako aktívne/neaktívne. Aktívna trieda prvkov vám umožňuje vykonávať vyhľadávanie nad zodpovedajúcimi prvkami a tlač pracovných vrstiev. Aby ste nastavili triedy ako aktívne/neaktívne, kliknite pravým tlačidlom myši na zodpovedajúcu položku a vyberte Nastaviť aktívne/Nastaviť neaktívne.


Legent entry properties on sk.png Legend entry properties off sk.png

Všetky aktívne triedy prvkov môžete nastaviť ako neviditeľné kliknutím na text Skryť všetky neaktívne triedy prvkov, ktorý sa nachádza v hlavičke legendy pri tlačidle mínus.

Legend Header1.PNG

Kliknutím na tlačidlo úplne v pravo v hlavičke legendy môžete vrátiť všetky akcie a legenda sa obnoví do štádia pred kliknutím na tlačidlo skryť všetko.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Závislosť na mierke

Položky legendy sa prednastavene zobrazujú v mierke medzi 1:1 and 1:1.000.000.000. Aby ste zlepšili čitateľnosť, môžete nastaviť intervaly zobrazenia v GeoMedia Smart Client Administrator. Napríklad parcely sú zobrazované len v mierke od 1:500 do 1:10.000, dokonca aj keď používateľ nastavil viditeľnú mapu do mierky 1:20.000.

Či je prvok závislý na mierke môžete určiť kliknutím pravého tlačidla na zodpovedajúcu položku legendy a výberom Povoliť závislosť na mierke/Zrušiť závislosť na mierke.

Zavislost na mierke.png


Pre mierkovú závislosť existujú dva typy ikony:

Ikony mierkovej závislosti

Ikona Popis
Legend entry buildings.png Ak bol pre položku legendy definovaný mierkový interval, je zobrazený symbol mierky pred ikonou položky.
Legend entry buildings2.png Ak je znak mierky doplnený o lupu a výkričník znamená to, že aktuálna mierka mapy nespadá do definovaného intervalu, v ktorom sa zobrazuje prvok. to znamená, že hoci je prvok nastavený ako viditeľný, nebude zobrazený v mapovom okne. Automaticky sa prvok zobrazí, keď nastavíte mierku mapy zodpovedajúcu definovanému intervalu, v ktorom sa má prvok zobrazovať.


HandIcon.PNG Táto ikona signalizuje, že prvok je analyzovateľný a môžete vykonávať atribútové alebo priestorové vyhľadávanie.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Rýchly zoom

Spôsobom ako nastaviť mierku mapy je použitie dialógového boxu Rýchly zoom. kliknite pravým tlačidlom myši a presuňte myš nad Rýchly zoom. Potom pomocou ľavého tlačidla myši nastavte posuvník do požadovanej pozície a kliknite na Použiť v dialógovom boxe:

Rychly zoom.png


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Obnoviť triedu prvkov

Pri znovunačítaní triedy prvkov sú dáta geometrie a atribútov a nastavenia triedy prvkov aktualizované pomocou dát, ktoré boli stiahnuté zo servera aplikácie. Aby ste znovunačítali triedu prvkov, kliknite pravým tlačidlom myši na zodpovedajúcu triedu prvkov a kliknite Znovu načítať.

Znovu nacitat.png


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Posunúť do popredia/pozadia

Triedy prvkov môžete posúvať buď do popredia, alebo do úzadia, aby ste určili ich poradie zobrazovania sa v mape. Aby ste vykonali tento úkon, kliknite pravým tlačidlom myši na zodpovedajúcu položku v legende a vyberte možnosť Do popredia alebo Do pozadia.

Presuvanie.png


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Priehľadnosť

Hladinu priehľadnosti môžete nastaviť ako pre rastrové prvky, tak aj pre vektorové prvky. kliknite pravým tlačidlom myši a presuňte myš nad Priehľadnosť. Potom pomocou ľavého tlačidla myši nastavte posuvník na požadovanú percentuálnu hodnotu priehľadnosti a kliknite na Potvrdiť, aby ste vykonali príkaz:

Priehladnost.png


Hodnota 100% znamená, že prvok je zobrazený ako nepriesvitný, hodnoty 1-99% znamenajú zobrazenia so stupňami priesvitnosti.

100% (Úplné prekrytie)
70% Prekrytie
30% Prekrytie
Translucency 100.png Translucency 70.png Translucency 30.pngPfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Vlastnosti triedy prvkov

Základné vlastnosti tried prvkov a pracovných skupín môžete získať pomocou kliknutia pravým tlačidlom myši na zodpovedajúcu položku v legende a potom kliknutím na Vlastnosti. Otvorí sa okno Vlastnosti triedy prvkov:

Vlastnosti.png Informacie o prvku.png


Okno Vlastnosti triedy prvkov obsahuje nasledujúce položky:

Vlastnosti triedy prvkov

Meno
Popis
Možné hodnoty
ID triedy prvkov Unikátny identifikátor prvku 0 - nekonečno
Trieda prvkov - Právo Práva triedy prvkov
 • (1) ANALYZOVATEĽNÝ - Schopnosť vykonávať vyhľadávanie
 • (2) VIDITEĽNÝ - Zobraziteľnosť na mape
 • (3) MODIFIKOVATEĽNÝ - Trieda prvkov môže byť upravovaná.
ANALYZOVATEĽNÝ, VIDITEĽNÝ, MODIFIKOVATEĽNÝ
Pozícia zobrazenia Charakterizuje pozíciu zobrazenia v mape. Čím vyššia je hodnota, tým vyššie zobrazenie v mape. 0 - Nekonečno
Dlaždicovanie (riadky x stĺpce) rozlíšenie, veľkosť jednej dlaždice 15 x 12
Zdrojový projekt Meno projektu [Meno projektu]
Typ načítania identifikátor načítania prvkov (Cache, Live, Caching on demand) napríklad: com.intergraph.web.core.data.loader.CacheDataLoader
Posledná aktualizácia Čas poslednej aktualizácie prvku [Dátum čas]
Geometrický typ Typ geometrie prvku plocha, línia, bod, text, raster, sada_geometrie
Hranice triedy prvkov Hraničná oblasť prvku; x0, y0 sú súradnice ľavého dolného rohu, x1,y1 su súradnice pravého horného rohu. [x0,y0,x1,y1]
Aktívny Je trieda prvkov aktívna alebo neaktívna? Áno/Nie
Načítané Načítané Áno/Nie
Viditeľnosť Viditeľný Áno/Nie
Maximálna/Minimálna mierka Interval mierky, v ktorom je momentálne prvok viditeľný. 1 - Nekonečno
Mimo rozsah Leží momentálna mierka mimo intervalu mierky, v ktorej sa prvok zobrazuje? Áno/Nie
Cache-ované Sú data Cache-ované u klienta? Áno/Nie
Cesta ku Cache Zložka, kde sú dáta z Cache. [Cesta do zložky]
Veľkosť Cache Veľkosť dát uložených v zložke s Cache [Digitálne jednotky]
ID štýlov Identifikátor tried štýlov. [GUID]


Taktiež sa môžete pozrieť do zložky s Cache pravým kliknutím na Otvoriť zložku s Cache. Zložka obsahuje dáta z Cache, ako sú súbory s geometriou, alebo nastavenia tried prvkov.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Alternatívna symbológia

Na spodku okna legendy môžete nájsť zoznam Alternatívne symbológie:

Alternativna symbologia.pngAlternativna symbologia vyber.png

Pomocou tohoto zoznamu môžete rýchlo meniť vzhľad svojho projektu tak, že vyberiete niektorú položku. Typickým príkladom môže byť zmena medzi kresbou mapy v plnej farbe a čierno-bielej.

Existujú dva spôsoby, ako definovať Alternatívnu symbológiu.

 • Definovaním Alternatívnej symbológie v GeoMedia Smart Client Administrator, táto symbológia bude dostupná pre všetkých používateľov, ktorí majú načítanú zodpovedajúcu triedu prvkov, alebo pracovnú skupinu vo svojej legende a používajú Definíciu symbológie s definovanou Alternatívnou symbológiou. Pre ďalšie informácie viď Administrácia knižnice symbológie.
 • Povoliť používateľovi klienta vytvoriť si vlastnú Alternatívnu symbológiu definovanú užívateľom.


Alternatívna symbológia definovaná používateľom

GeoMedia Smart Client podporuje priradenie používateľom definovaných štýlov pomocou Alternatívnej symbológie definovanej používateľom. Vďaka tejto funkcionalite si môžete prispôsobiť váš projekt, pretože ste schopný upravovať štýly legendy. Aby ste umožnili túto funkcionalitu v GeoMedia Smart Client, stačí pridať používateľovi možnosť Upraviť symbológiu, ktorú môžete nájsť v Položke: Funkcie klienta v dialógovom boxe. Ďalšie informácie o bezpečnosti a povereniach užívateľov viď v kapitole Bezpečnosť. Ak má používateľ pridelené právo upravovať symbológiu, uvidíte položku Výber alternatívnej symbológie umiestnenú na spodnej časti legendy.


Definovanie alternativnej symbologie.png


Po kliknutí na toto tlačidlo sa otvorí dialógové okno, v ktorom budete schopný vytvoriť alebo zmazať používateľom vytvorenú Alternatívnu symbológiu. Aby ste vytvorili alternatívnu symbológiu, jednoducho musíte dvojkliknúť na riadok Vytvoriť novú symbológiu, vpíšte meno vašej symbológie a kliknite Enter, čím potvrdíte váš vstup.

Takto sa zmení zoznam v alternatívnej symbológii na vami vytvorenú. Ak chcete zmeniť štýl prvku, kliknite pravým tlačidlom myši na zodpovedajúcu položku v legende a vyberte Editovať používateľom definovaný štýl, čo otvorí Editor symbológie.

Vytvorenie symbologie.pngEditacia uzivatelskej symbologie.png


Ak otvorený štýl zmeníte v Editore symbológie a potvrdíte OK, prvok sa aktualizuje a budete ho vidieť pod novým štýlom, ktorý ste práve definovali. Môžete pokračovať v upravovaní ďalších položiek legendy, všetky zmeny sa uložia pod vami vytvorenú alternatívnu symbológiu.

Príklad postupu:

1. Spustite GeoMedia Smart Client ako používateľ, ktorý má právo upravovať symbológiu.

Možnosť Alternatívne symbológie by mala byť dostupná v spodnej časti okna legendy.

2. Kliknite na Vytvoriť alebo vymazať alternatívnu symbológiu definovanú používateľom. Objaví sa dialógový box Alternatívna symbológia definovaná používateľom.

3. Zvýraznite riadok “Vytvoriť novú symbológiu”.

4. Vpíšte meno, ako napríklad “štýly mapy malých mierok”.

5. Kliknite ENTER alebo TAB. Meno novej alternatívnej symbológie by malo byť aktívne.

6. Pravým kliknutím na položku v legende a výberom možnosti Upraviť používateľom definovaný štýl môžete meniť štýl prvku.

7. Opakujte krok 6 podľa potreby, pre jednu položku Alternatívnej symbológie môže byť priradených viac zmien štýlov.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Nástroje navigácie

Nástroje navigácie umožňujú pohyb po mape a zmenu mierky mapy.

Nastroje navigacie.png


Kliknutím Navigation plus button.PNG priblížite mapu o jednu hladinu, kliknutie Navigation minus button.PNG spôsobí, že sa mapa oddiali o jednu hladinu.

Pomocou tlačidiel šípok (hore, doprava, dole, doľava) umiestnených v kruhovom ovládači, môžete posúvať mapový výrez.

Ďalej môžete použiť preddefinovanú funkcionalitu kliknutím na tmavomodré tlačidlá. V nasledujúcej tabuľke sú vysvetlené jednotlivé príkazy:

Nástroje navigácie

Symbol
Popis
Pre Posunutie kliknite do mapy a presuňte myš na požadovanú pozíciu. Takýmto spôsobom môžete premiestniť mapový výrez. Línia, ktorá vzniká pri tomto postupe indikuje vzdialenosť, o ktorú sa mapový výrez posunie.
Nav zoombox icon.png Tlačidlá Približovania vám umožňujú zmenu mierky mapového výrezu, ktorého rozsah je definovaný oranžovým obdĺžnikom.
Nav centerZoomIn icon.png Tlačidlom centrovať a priblížiť môžete priblížiť mapu o jednu hladinu. Pozícia, kde kliknete do mapy, reprezentuje stred mapového výrezu, ktorý sa zobrazí po úkone.
Nav centerZoomOut icon.png tlačidlom Centrovať a oddialiť môžete oddialiť mapu o jednu hladinu. Pozícia, kde kliknete do mapy, reprezentuje stred mapového výrezu, ktorý sa zobrazí po úkone.
Nav ZoomComplete icon.png Tlačidlo Zobraziť celý projekt spôsobí, že sa mapa zobrazí v takom merítku, aby bol viditeľný jej celý obsah.
Nav zoomLastView icon.png Tlačidlom Zobraziť posledný pohľad môžete zobraziť pohľad na mapu pred poslednou zmenou.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Konštrukčné pomôcky

Konštrukčné pomôcky sú umiestnené v pravom hornom rohu používateľského rozhrania:

Konstrukcne pomocky.png

Konštrukčné pomôcky ponúkajú niekoľko nástrojov na kreslenie geometrie do mapy, ktoré slúžia na tvorbu poznámok, kótovanie, alebo meranie.

Pre bližšie informácie ako používať konštrukčné pomôcky navštívte zodpovedajúcu kapitolu.


Nasledujúce video ukazuje ako jednoducho je možné digitalizovať a editovať geometriu:


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Dátové okno

Dátové okno sa nachádza v pravej dolnej časti používateľského rozhrania. Narozdiel od mapového okna, ktoré zobrazuje dáta v grafickej podobe, úlohou dátového okna je sprostredkovať alfanumerické výsledky, ktoré sa generujú počas práce, ako napríklad výsledky vyhľadávania alebo merania.

DataWindow1.PNG

Dátové okne sa preddefinovane nezobrazuje. Zobrazí sa automaticky, ak vykonáme akciu, ktorej výsledky sú s ním spojené.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Panel prichytávania

Nástroje prichytávania sú umiestnené v pravej dolnej časti používateľského rozhrania a umožňujú vám presne vytvoriť, upravovať, merať, alebo kótovať prvky pomocou prichytávania sa na existujúce vertexy, medzibody, koncové body, priesečníky a dotyčnice:

Snapping toolbar.png


Bližšie informácie k funkcionalite prichytávania sú uvedené v Uchytávanie.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Stavový riadok

Stavový riadok obsahuje informácie spojené s mapou, ako napríklad mierku mapy, alebo aktuálne súradnice kurzora myši. Tak isto obsahuje inštrukcie (napríklad pri kreslení nového prvku).

Statusbar UI.png


Navyše stavový riadok obsahuje tlačidlo na pravej strane ( Logfile button.png ) pomocou ktorého si môžete prezrieť logy aplikácie. Kliknite na tlačidlo, čím sa otvorí dialógové okno:

Logfile rozkliknute.png

Kliknite Ukázať logy (CTRL+L) čím otvoríte logy aplikácie v textovom editore.

Kliknite Ukázať všetky logy (CTRL+SHIFT+L) čím otvoríte zložku, kde sú uložené všetky logy aplikácie.

Ďalej môžete definovať úroveň logov.


Kliknutím na príkaz Hide show legend.png, môžete zväčšiť alebo zmenšiť mapové okno zobrazením, alebo skrytím legendy.


Jazyk: English  • čeština • Deutsch • slovenčina