SymbolStyleEditor/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlačiSymbolStyleEditor je nástroj na vytváranie a prípravu štýlov, založených na OGC Symbology Encoding (SE). Môžete použiť tento editor samostatne, alebo ako zásuvný modul v GeoMedia Smart Client Admnistrator. Inými slovami, vo všeobecnosti môžete definovať zobrazenie jednotlivých geometrií a ostatné spôsoby geometrie sú použité na prevedenie individuálnych ilustrácií v GIS (napríklad vyznačovanie a selektovanie). Navyše, môže byť nastavená viazanosť na mierku pre všetky geometrie, ktorá ukazuje rôzne návrhy geometrie, závislé od mierky.

SymbolStyleEditor poskytuje dva profily na vytváranie štýlov - mód easy a expert. Expert mode podporuje všetky funkcionality, ktoré sú špecifikované v SE. Easy mode podporuje iba potrebné funkcionality a jeden symbolizér.


Prehľad

Panel je rozdelený na rozdielne sekcie, ktoré môžete vidieť na obrázku nižšie.

SLD View describeSK.pngPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Módy

S dvoma tlačidlami v sekcií Módy, vyznačíte pracovný mód (Easy Mode, alebo Expert Mode).

Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Karty

Použite sekciu Karty, pre výber typu, ktorý chcete editovať. Každá tabuľka odkazuje na jej pomenovanie:

 • Default: Rovinná geometria v mapovom okne je editovaná.
 • Selected: Štýl vybraných objektov v mapovom okne je definovaný.
 • Touched: Štýl geometrie, ktorý sa ukáže, keď sa myš dotkne objektu.
 • Higlighted: Štýl, ktorý je použitý na vyznačenie objektov, ktoré sú použité v data grid.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Mierková oblasť

Mierková oblasť slúži ako iniciátor symbolov. Tu musíte definovať mierku štýlu. Je možné špecifikovať závislosť od mierky pre jeden symbol. To znamená, že v závislosti od mapovej mierky sa zobrazí iný štýl pre symbol. Ovládanie mierky závisí od módu, ktorý je nastavený. Urobte nasledujúce:

Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Ľahký mód (Easy Mode)

Na konfigurovanie tohto módu nastavte maximálnu a minimálnu hodnotu mierky a kliknite Sld editbutton.png. Ak je to potrebné, kliknite na plusové tlačítko na spodku sekcie (Sld plus.png) na pridanie nového textového poľa pre definíciu mierky a opakovanie procedúry. Tak isto môžete vymazať definíciu kliknutím na Sld minus.png.


1. Editujte hodnotu mierky. Prednastavená hodnota 1.0 znamená, že štýl je platný pre všetky pohľady v každej mierke. Príklad ukazuje mierku nastavenú od 1 do 10000. To znamená, že symbológia, ktorú editujete pre túto mierku je zobrazená v mape, ak je mierka menšia ako 10001. Môžete vybrať dva spôsoby na konfigurovanie hodnôt - vypísaním, alebo výberom z rozbaľovacieho zoznamu.

Sld scaleare2.png

2. Kliknite na Sld editbutton.png pre nastavenie Edit view a nastavenie predvoleného štýlu automaticky. 3. Pridajte novú mierku v závislosti na kliknutí na Sld plus.png, pre priradenie symbolu pre každú mierku. Tu je druhá mierka definovaná hodnotami od 10001 do 100000000000, čo môže byť považované za nekonečno.

SLD scalearea3.pngPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Expert mód (Expert Mode)

Expert mode poskytuje funkcionalitu na pridanie viacnásobných vrstiev štýlov do závislosti jednej mierky. Preto je konfiguračný panel mierky odlišný od easy mode. Môžete pristúpiť k expert mode výberom tlačidla pre tento mód. Predvolený pohľad je prednastavený. Editujte hodnoty mierky na pravej strane. Všimnite si, že hodnota 0 slúži ako bezhraničná hodnota mierky. Na pridanie novej mierky, kliknite pravým tlačidlom myši na predvolenú mierku, ktorú ste definovali predtým. Dostanete zoznam, kde môžete vyznačiť danú mierku. Takým istým štýlom môžu byť pripravené dodatočné vrstvy štýlov.
Sld scale expert.png


Príklad:

Nasledujúci príklad ukazuje, ako pridať niekoľko mierkových závislostí a viac vrstiev štýlov v jednej mierke:


1. Editujte hodnoty mierky na ľavej strane. Príklad ukazuje štýl v mierkovom rozsahu od 1 do 100000 a ďalší štýl od 100001 do nekonečna.

Sld scale expert3.png

2. Pridajte jednu, alebo viac vrstiev. V tomto príklade vidíte dve vrstvy, ktoré sú použité na špecifikovanie viac detailnejšieho pohľadu v rámci malých mierok. Pri veľkých mierkach je jedna vrstva použitá na generalizovanie pohľadu na prvky.

Sld scale expert2.pngPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Náhľad (Preview)

Editovaná geometria je k nahliadnutiu v časti Preview. Táto časť ukazuje všetky zmeny na symboloch naživo priamo po editovaní príslušného atribútu. Navyše, náhľad poskytuje funkcionalitu pohľadu na vytvorené symboly v každej mierke. Definujte mierku, v ktorej chcete vytvoriť váš návrh, v ľavom dolnom rohu. Kliknutím na šípku lokalizovanú v pravom dolnom rohu dovoľuje vidieť náhľad v plnom appletovom zobrazení.

Sld preview default.png


Na vrchnej časti Preview je lišta s štyrmi rôznymi možnosťami:

Možnosti pre časť Preview
Scale preview.png Umožňuje definovať mierku prehľadu.
Sizecontroller.png Umožňuje zmeniť veľkosť symbolu v náhľade.
Fit preview.png Nastaví symbol do prehľadu.
Enlarge preview.png Zväčší prehľad.


Poznámka: Rastrový typ geometrie nie je podporovaný na náhľad.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Editovacia časť - Easy Mode

V editovacej časti, je definovaný štýl jednotlivých vrstiev. Musíte zadať hodnotu do rôznych atribútov. Atribúty sú implementované podľa Symbology Encoding Implementation Specification, z Open Geospatial Consortium, Inc.. Atribúty každej geometrie sa odlišujú, ako aj editovací panel. Nasledujúci popis opisuje každý atribút podľa znenia jednotlivých geometrických typov.

Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Prehľad

Každé pole, kde používateľ môže vložiť číslo, je možné vložiť aj normálnu hodnotu, alebo dynamickú hodnotu. Na vloženie dynamickej hodnoty, kliknite na Dynamic value.png.

Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Línia (Line)

Sld Edit line.png

Atribút Popis
Unit Definuje mernú jednotku vašich nastavení. Na tomto záleží rozmer vašich nastavení.
Linetype Definuje typ línie. Sú štyri možné typy línie:
 • Standard: Charakterizuje normálnu uzatvorenú líniu.
 • Shape1: Nastavenie prerušovanej línie. Tento príklad ukazuje konštantné bodkovanie v rozpätí 3.0.
 • Shape2: Nastavenie prerušovanej línie. Tento príklad ukazuje oveľa komplexnejšie bodkovanie.
 • Symbology Resource: Máte možnosť zmeniť typ línie na zdroj, ktorý ste definovali v knižnici. Pre viac informácií pozrite Zdroje (Resources).
Size Definuje šírku línie.
Rotation

(Platná iba ak je Linetype zvolený Symbology Resource)

Definuje rotáciu symbolov.
Color Špecifikuje farbu vrstvy štýlu. Pozrite dodatočný popis pre panel farieb.
Opacity in % Špecifikuje ako veľmi farba prekryje pozadie, obyčajne je definovaná cez jej alfa-kanál. Hodnota 100% je prednastavená a predstavuje plné prekrytie.
Linejoin
 • Mitre: Sld edit line mitre.png
 • Round:Sld edit line round2.png
 • Bevel: Sld Edit line brevet.png
Linecap Definuje koniec jednoduchého segmentu línie.
 • Butt: Sld edit line butt.png
 • Round:Sld edit line round.png
 • Sqare: Sld edit line square.png
Dasharray Inicializuje medzery medzi jednotlivými segmentami línie. Definuje ich ako 20.0 34.4 43.4.
Poznámka: V príklade je každá tretia vzdialenosť 20.0....

Sld edit dasharry.png

Initial Dashoffset Posun čiary oproti pôvodnej polohe.
Perpendicular Offset Vzdialenosť línie od počiatočnej polohy.

1. Príklad: +5. Línia je umiestnená okolo 5 (jednotiek) nad originálnou polohou.

2. Príklad: -5 Línia je umiestnená okolo 5 (jednotiek) pod originálnou polohou.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Plocha (Area)

Sld edit area.png

Abstrakt Atribút Popis
Frame
Unit Definuje mernú jednotku vašich nastavení. Na tomto záleží rozmer vašich nastavení.
Linetype Definuje typ línie. Sú štyri možné typy línie:
 • Standard: Charakterizuje normálnu uzatvorenú líniu.
 • Shape1: Nastavenie prerušovanej línie. Tento príklad ukazuje konštantné bodkovanie v rozpätí 3.0.
 • Shape2: Nastavenie prerušovanej línie. Tento príklad ukazuje oveľa komplexnejšie bodkovanie.
 • Symbology Resource: Máte možnosť zmeniť typ línie na zdroj, ktorý ste definovali v knižnici. Pre viac informácií pozrite Zdroje (Resources).
Size Definuje šírku línie.
Rotation

(Platná iba ak je Linetype zvolený Symbology Resource)

Definuje rotáciu symbolov.
Color Špecifikuje farbu vrstvy štýlu. Pozrite dodatočný popis pre panel farieb.
Opacity in % Špecifikuje ako veľmi farba prekryje pozadie, obyčajne je definovaná cez jej alfa-kanál. Hodnota 100% je prednastavená a predstavuje plné prekrytie.
Linejoin
 • Mitre: Sld edit line mitre.png
 • Round:Sld edit line round2.png
 • Bevel: Sld Edit line brevet.png
Linecap Definuje koniec jednoduchého segmentu línie.
 • Butt: Sld edit line butt.png
 • Round:Sld edit line round.png
 • Sqare: Sld edit line square.png
Dasharray Inicializuje medzery medzi jednotlivými segmentami línie. Definuje ich ako 20.0 34.4 43.4.
Poznámka: V príklade je každá tretia vzdialenosť 20.0....

Sld edit dasharry.png

Initial Dashoffset Posun čiary oproti pôvodnej polohe.
Perpendicular Offset Vzdialenosť línie od počiatočnej polohy.

1. Príklad: +5. Línia je umiestnená okolo 5 (jednotiek) nad originálnou polohou.

2. Príklad: -5 Línia je umiestnená okolo 5 (jednotiek) pod originálnou polohou.

Area
Fill Druh výplne areálu. Môžete vybrať s nasledujúcich:
 • Standard: Areál je kompletne zafarbený. Sld edit area fill.png
 • Absent: Areál nemá výplň - je priehľadný. Sld edit area absent.png
 • Single Hatch: Šikmá línia zriadená v obecnej vzdialenosti. Sld edit area hatch.png
 • Cross Hatch: Šikmá línia zriadená diagonálne z každej spodnej strany. Sld edit area crosshatch.png
 • Symbology Resource: Je umožnené zmeniť výplň podľa zdroja, ktorý ste definovali v knižnici. Resource fill.png Pre viac informácií pozrite Zdroje (Resources).
Color Špecifikuje farbu výplne. Pozrite dodatočný popis pre panel farieb.
Opacity in % Špecifikuje ako veľmi farba prekryje pozadie, obyčajne je definovaná cez jej alfa-kanál. Hodnota 100% je prednastavená a predstavuje plné prekrytie.
Size

(Platná v móde výplne Single Hatch, Cross Hatch a Symbology Resource)

Šírka použitej línie.
Dashoffset

(Platná v móde výplne Single Hatch a Cross Hatch)

Vzdialenosť zriadenej línie.
Rotation

(Platná v móde výplne Single Hatch, Cross Hatch a Symbology Resource)

Vzájomný uhol zostavených línií.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Bod (Point)

Sld edit point.png

Atribút Popis
Unit Definuje mernú jednotku vašich nastavení. Na tomto záleží rozmer vašich nastavení.
Pointtype Definuje štýl bodu.
 • square:
Sld edit point square.png
 • circle:
Sld edit point circle.png
 • triangle:
Sld edit point tringle.png
 • star:
Sld edit point star.png
 • cross:
Sld edit point cross.png
 • x:
Sld edit point x.png
 • Symbology Resource: Je umožnené zmeniť Pointtype podľa zdroja, ktorý ste definovali v knižnici. Pre viac informácií pozrite Zdroje (Resources)
Size Definuje veľkosť bodu.
Rotation Uhol o ktorý je bod naklonený oproti normálnemu stavu.
Color Špecifikuje farbu štýlu vrstvy. Pozrite dodatočný popis pre panel farieb.
Opacity in % Špecifikuje ako veľmi farba prekryje pozadie, obyčajne je definovaná cez jej alfa-kanál. Hodnota 100% je prednastavená a predstavuje plné prekrytie.
Anchorpoint (X/Y) Táto hodnota definuje zmenu umiestnenia bodu oproti jeho pôvodnej polohe - stredu.
Displacement (X/Y) Táto funkcia odoberie alebo pridá danú hodnotu súradníc bodu.
Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Text

Editovací panel textovej geometrie je rozdelený na 6 sekcií:

 • Text
 • Position
 • Textframing
 • Halo
 • Frame
 • AreaPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Text

V tejto sekcií konfigurujete štýl textu, fontu, hrúbku a pod.

Príklad:

Sld edit text text3.png

Atribút Popis
Unit Definuje mernú jednotku vašich nastavení. Na tomto záleží rozmer vašich nastavení.
Family Vyberte font textu, ktorý má byť zobrazený.
Size Definuje veľkosť línie textu.
Color Špecifikuje farbu štýlu vrstvy. Pozrite dodatočný popis pre panel farieb.
Opacity in % Špecifikuje ako veľmi farba prekryje pozadie, obyčajne je definovaná cez jej alfa-kanál. Hodnota 100% je prednastavená a predstavuje plné prekrytie.
Style
 • Normal: Sld edit text text1.png
 • Italic: Sld edit text text2.png
Weight
 • Normal: Sld edit text text1.png
 • Bold: Sld edit text text 4.pngPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Poloha (Position)

Tu je definovaná poloha textu. Špecifikuje odchýlku úmerne k predvoleným nastaveniam (bodového centra).

Atribút Popis
Anchorpoint (X/Y)

Táto hodnota definuje zmenu umiestnenia bodu oproti jeho pôvodnej polohe - stredu.

Displacement (X/Y) Táto funkcia odoberie alebo pridá danú hodnotu súradníc bodu.
Rotation Definuje rotáciu celého symbolu.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Ohraničenie textu (Textframing)

Atribút Popis
HaloBox:
 • Halo: Aktivuje lesk v závislosti od textu. Ak toto aktivujete, príslušná funkcia na editovanie nastavení obruby textu, bude editovateľná.
 • Textbox: Nastaví polygón na pozadí textu. Okrem toho aktivuje preň nastavenia v nasledujúcom kontexte;
 • Absent: Text nemá pozadie - je priehľadné.
Radius: Definuje okruh lesku v závislosti od textu.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Lesk (Halo)

Definuje štýl pre lesk.

Príklad:

Sld edit text text halo.png

Atribút Popis
Color: Nastaví farbu, v ktorej môže byť lesk zobrazený.
Opacity in %: Špecifikuje ako veľmi farba prekryje pozadie, obyčajne je definovaná cez jej alfa-kanál. Hodnota 100% je prednastavená a predstavuje plné prekrytie.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Orámovanie (Frame)

Orámovanie používa rovnaký popis panelu ako pre polygónovú geometriu.

Príklad:

Sld edit text text frame.png

Atribút Popis
Unit Definuje mernú jednotku vašich nastavení. Na tomto záleží rozmer vašich nastavení.
Linetype Definuje typ línie. Sú tri možné typy línie:
 • Standard: Charakterizuje normálnu uzatvorenú líniu.
 • Shape1: Nastavenie prerušovanej línie. Tento príklad ukazuje konštantné bodkovanie v rozpätí 3.0.
 • Shape2: Nastavenie prerušovanej línie. Tento príklad ukazuje oveľa komplexnejšie bodkovanie.
Size Definuje veľkosť línie.
Rotation
Color Špecifikuje farbu štýlu vrstvy. Pozrite dodatočný popis pre panel farieb.
Opacity in % Špecifikuje ako veľmi farba prekryje pozadie, obyčajne je definovaná cez jej alfa-kanál. Hodnota 100% je prednastavená a predstavuje plné prekrytie.
Linejoin
 • Mitre: Sld edit line mitre.png
 • Round:Sld edit line round2.png
 • Bevel: Sld Edit line brevet.png
Linecap Definuje koniec jednoduchého segmentu línie.
 • Butt: Sld edit line butt.png
 • Round:Sld edit line round.png
 • Sqare: Sld edit line square.png
Dasharray Inicializuje medzery medzi jednotlivými segmentami línie. Definuje ich ako 20.0 34.4 43.4. Všimnite si, že v tomto príklade je každá tretia vzdialenosť 20.0.... Sld edit dasharry.png
Initial Dashoffset Posun čiary oproti pôvodnej polohe.
Perpendicular Offset Vzdialenosť línie od počiatočnej polohy.

1. Príklad: +5. Línia je umiestnená okolo 5 (jednotiek) nad originálnou polohou.

2. Príklad: -5 Línia je umiestnená okolo 5 (jednotiek) pod originálnou polohou.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Plocha (Area)

Areál používa rovnaký popis panelu ako pre polygónovú geometriu.

Príklad:


Sld edit text frame.png

Atribút Popis
Fill Druh výplne areálu. Môžete vybrať s nasledujúcich:
 • Standard: Areál je kompletne zafarbený. Sld edit area fill.png
 • Absent: Areál nemá výplň. Je priehľadný. Sld edit area absent.png
 • Single Hatch: Šikmá línia zriadená v obecnej vzdialenosti. Sld edit area hatch.png
 • Cross Hatch: Šikmá línia zriadená diagonálne z každej spodnej strany. Sld edit area crosshatch.png
Color Špecifikuje farbu areálu. Pozrite dodatočný popis pre panel farieb.
Size

(Platná v móde výplne Single Hatch a Cross Hatch)

Definuje veľkosť použitej línie.
Dashoffset

(Platná v móde výplne Single Hatch a Cross Hatch)

Vzdialenosť zriadenej línie.
Rotation

(Platná iba v móde výplne Single Hatch a Cross Hatch)

Uhol vzájomne zriadených línií.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Dimenzovanie (Dimensioning)

Editovacia sekcie pre dimenzovanie je mix všetkých nastavení geometrických štýlov popísaných vyššie. Navyše sekcia obsahuje niekoľko vlastností, ktoré sú platné iba pre dimenzovanie.


Sld edit text dimensiongSK.pngPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Kótovacia čiara (Dimensionline)

Charakterizuje líniu medzi dvoma súradnicami.

Atribút Popis
Unit Definuje mernú jednotku vašich nastavení. Na tomto záleží rozmer vašich nastavení.
Linetype Definuje typ línie. Sú štyri možné typy línie:
 • Standard: Charakterizuje normálnu uzatvorenú líniu.
 • Shape1: Nastavenie prerušovanej línie. Tento príklad ukazuje konštantné bodkovanie v rozpätí 3.0.
 • Shape2: Nastavenie prerušovanej línie. Tento príklad ukazuje oveľa komplexnejšie bodkovanie.
 • Symbology Resource: Máte možnosť zmeniť typ línie na zdroj, ktorý ste definovali v knižnici. Pre viac informácií pozrite Zdroje (Resources).
Size Definuje veľkosť línie.
Rotation

(Platná, ak Linetype je Symbology Resource)

Definuje pootočenie symbolov.
Color Špecifikuje farbu štýlu vrstvy. Pozrite dodatočný popis pre panel farieb.
Opacity in % Špecifikuje ako veľmi farba prekryje pozadie, obyčajne je definovaná cez jej alfa-kanál. Hodnota 100% je prednastavená a predstavuje plné prekrytie.
Linejoin
 • Mitre: Sld edit line mitre.png
 • Round:Sld edit line round2.png
 • Bevel: Sld Edit line brevet.png
Linecap Definuje koniec jednoduchého segmentu línie.
 • Butt: Sld edit line butt.png
 • Round:Sld edit line round.png
 • Sqare: Sld edit line square.png
Dasharray Inicializuje medzery medzi jednotlivými segmentami línie. Definuje ich ako 20.0 34.4 43.4.
Poznámka: V príklade je každá tretia vzdialenosť 20.0....

Sld edit dasharry.png

Initial Dashoffset Posun čiary oproti pôvodnej polohe.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Pomocná čiara (Auxiliaryline)

Zvislá čiara na konci kótovacieho bodu.

Atribút Popis
Unit Definuje mernú jednotku vašich nastavení. Na tomto záleží rozmer vašich nastavení.
Linetype Definuje typ línie. Sú štyri možné typy línie:
 • Standard: Charakterizuje normálnu uzatvorenú líniu.
 • Shape1: Nastavenie prerušovanej línie. Tento príklad ukazuje konštantné bodkovanie v rozpätí 3.0.
 • Shape2: Nastavenie prerušovanej línie. Tento príklad ukazuje oveľa komplexnejšie bodkovanie.
 • Symbology Resource: Máte možnosť zmeniť typ línie na zdroj, ktorý ste definovali v knižnici. Pre viac informácií pozrite Zdroje (Resources).
Size Definuje veľkosť línie.
Rotation

(Platná, ak Linetype je Symbology Resource)

Definuje pootočenie symbolov.
Color Špecifikuje farbu štýlu vrstvy. Pozrite dodatočný popis pre panel farieb.
Opacity in % Špecifikuje ako veľmi farba prekryje pozadie, obyčajne je definovaná cez jej alfa-kanál. Hodnota 100% je prednastavená a predstavuje plné prekrytie.
Linejoin
 • Mitre: Sld edit line mitre.png
 • Round:Sld edit line round2.png
 • Bevel: Sld Edit line brevet.png
Linecap Definuje koniec jednoduchého segmentu línie.
 • Butt: Sld edit line butt.png
 • Round:Sld edit line round.png
 • Sqare: Sld edit line square.png
Dasharray Inicializuje medzery medzi jednotlivými segmentami línie. Definuje ich ako 20.0 34.4 43.4.
Poznámka: V príklade je každá tretia vzdialenosť 20.0....

Sld edit dasharry.png

Initial Dashoffset Posun čiary oproti pôvodnej polohe.
Auxiliaryextension Definuje aká je dĺžka pomocnej línie.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Kótovací bod (Dimensionpoint)

Atribút Popis
Pointtype: Definuje, ako bude vyzerať kótovací bod:

Pointtype.png

Size: Definuje veľkosť pre kótovací bod.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Text

Atribút Popis
Unit Definuje mernú jednotku vašich nastavení. Na tomto záleží rozmer vašich nastavení.
Family Vyberte font, v ktorom má byť text zobrazený.
Size Definuje veľkosť línie textu.
Color Špecifikuje farbu štýlu vrstvy. Pozrite dodatočný popis pre panel farieb.
Opacity in % Špecifikuje ako veľmi farba prekryje pozadie, obyčajne je definovaná cez jej alfa-kanál. Hodnota 100% je prednastavená a predstavuje plné prekrytie.
Style
 • Normal: Sld edit text text1.png
 • Italic: Sld edit text text2.png
Weight
 • Normal: Sld edit text text1.png
 • Bold: Sld edit text text 4.png
Textoffset Definuje vertikálny offset textu ku kótovacej čiare (dimensionline).Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Orámovanie textu (Textframing)

Atribút Popis
HaloBox:
 • Halo: Aktivuje lesk v závislosti od textu. Ak toto aktivujete, príslušná funkcia na editovanie nastavení obruby textu, bude editovateľná.
 • Textbox: Nastaví polygón na pozadí textu. Okrem toho aktivuje preň nastavenia v nasledujúcom kontexte;
 • Absent: Text nemá pozadie. Je priehľadné.
Radius: Definuje okruh lesku v závislosti od textu.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Lesk (Halo)

Definuje štýl pre lesk.

Príklad:

Sld edit text text halo.png

Atribút Popis
Color: Nastaví farbu, v ktorej môže byť lesk zobrazený.
Opacity in %: Špecifikuje ako veľmi farba prekryje pozadie, obyčajne je definovaná cez jej alfa-kanál. Hodnota 100% je prednastavená a predstavuje plné prekrytie.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Orámovanie plochy textu (Textboxframe)

Orámovanie textu používa rovnaký popis panelu ako pre polygónovú geometriu.

Príklad:

Sld edit text text frame.png

Atribút Popis
Unit Definuje mernú jednotku vašich nastavení. Na tomto záleží rozmer vašich nastavení.
Linetype Definuje typ línie. Sú tri možné typy línie:
 • Standard: Charakterizuje normálnu uzatvorenú líniu.
 • Shape1: Nastavenie prerušovanej línie. Tento príklad ukazuje konštantné bodkovanie v rozpätí 3.0.
 • Shape2: Nastavenie prerušovanej línie. Tento príklad ukazuje oveľa komplexnejšie bodkovanie.
Size Definuje veľkosť línie.
Rotation
Color Špecifikuje farbu štýlu vrstvy. Pozrite dodatočný popis pre panel farieb.
Opacity in % Špecifikuje ako veľmi farba prekryje pozadie, obyčajne je definovaná cez jej alfa-kanál. Hodnota 100% je prednastavená a predstavuje plné prekrytie.
Linejoin
 • Mitre: Sld edit line mitre.png
 • Round:Sld edit line round2.png
 • Bevel: Sld Edit line brevet.png
Linecap Definuje koniec jednoduchého segmentu línie.
 • Butt: Sld edit line butt.png
 • Round:Sld edit line round.png
 • Sqare: Sld edit line square.png
Dasharray Inicializuje medzery medzi jednotlivými segmentami línie. Definuje ich ako 20.0 34.4 43.4. Všimnite si, že v tomto príklade je každá tretia vzdialenosť 20.0.... Sld edit dasharry.png
Initial Dashoffset Posun čiary oproti pôvodnej polohe.
Perpendicular Offset Vzdialenosť línie od počiatočnej polohy.

1. Príklad: +5. Línia je umiestnená okolo 5 (jednotiek) nad originálnou polohou.

2. Príklad: -5 Línia je umiestnená okolo 5 (jednotiek) pod originálnou polohou.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Plocha textu (Textboxarea)

Areál pre text používa rovnaký popis panelu ako pre polygónovú geometriu.

Príklad:


Sld edit text frame.png

Atribút Popis
Fill Druh výplne areálu. Môžete vybrať s nasledujúcich:
 • Standard: Areál je kompletne zafarbený. Sld edit area fill.png
 • Absent: Areál nemá výplň - je priehľadný. Sld edit area absent.png
 • Single Hatch: Šikmá línia zriadená v obecnej vzdialenosti. Sld edit area hatch.png
 • Cross Hatch: Šikmá línia zriadená diagonálne z každej spodnej strany. Sld edit area crosshatch.png
Color Špecifikuje farbu areálu. Pozrite dodatočný popis pre panel farieb.
Size

(Platná v móde výplne Single Hatch a Cross Hatch)

Definuje veľkosť použitej línie.
Dashoffset

(Platná v móde výplne Single Hatch a Cross Hatch)

Vzdialenosť zriadenej línie.
Rotation

(Platná iba v móde výplne Single Hatch a Cross Hatch)

Uhol vzájomne zriadených línií.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Raster (Easy Mode)

Rastrové triedy prvkov spravidla nie sú premenné. Ale v rastrovom štýle editoru SLD máte možnosť preddefinovať priehľadnosť rastrových obrázkov.

Zmeňte hodnotu priehľadnosti cez posuvník.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Editovacia časť - Expert Mode

Editovacia časť v móde expert je taktiež rozličná pre každý typ geometrie zvlášť. V tomto móde každá geometria môže byť editovaná až po najmenšiu možnú - bod. Táto vymoženosť umožňuje množstvo kombinácií vo vytváraní symbológie.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Prehľad

Dodatočne, v tomto móde môžete špecifikovať stroke (obrys) a fill (výplň) typov geometrie. Stroke a fill sú separátne pre každý bod. Každý bod je separovaný do stroke a fill. Každý stroke a každý fill je rozdelený opäť do bodov. Nakoniec každý bod je rozdelený ešte raz do stroke a fill.

Ako vidíte, môžete editovať každý bod donekonečna. Vždy môžete skončiť v hociktorom procesnom kroku. Môže to byť krok číslo 1, alebo 100, v závislosti na vás a vami špecifikovanom štýle, ktorý môže byť vedený v náhľade.

 • Na začiatku procesného reťazca je umožnené vybrať špecifickú geometrickú vlastnosť a funkcie stroke a fill.


Sld process chain1.png


 • Po zvolení funkcie stroke dostanete funkciu graphic fill (grafická výplň), okrem vlastností pre normálnu líniu.


Sld process chain2.png


 • Po tomto kroku je umožnené vybrať externú grafiku alebo geometriu pre editovanie bodov v nasledujúcom paneli.


Sld process chain3.png


 • Následne môžete editovať stroke pre areál značky alebo symbolu.

Sld chain process4.png


Na objasnenie, pozrite na príklad zo štýlovej hierarchie:


1.Sld chain process1a.png

2. Sld chain process2a.png
3.Sld chain process3a.png
4. Sld chain process4a.png
Pointpoint.png
999.Sld process chain infinite.png


Vlastnosti štýlov, ktoré dostanete v konkrétnych funkciách sú podobné tým v easy mode. Sú regulovateľné cez podkladový typ geometrie, na ktorej vlastnosti môže odkazovať. Pozrite Editovaciu časť - Easy Mode.

Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Bod (Point)

Okrem toho, expert mód zabezpečuje niekoľko extra prvkov pre každý podkladový typ geometrie.

Sld edit expert point.png
 • Unit:
 • Geometry Function:
 • Linestart: Nastaví štýl na prvý bod z nastavenia.
 • Midpoint: Nastaví štýl pre všetky body z nastavenia, okrem začiatočného (startPoint) a koncového (endPoint) bodu.
 • Lineend: Nastaví štýl pre koncový bod z nastavenia.
 • Vertex: Nastaví štýl pre všetky body, kde je prepojených niekoľko hrán.


Príklad Vertex:
Example vertex.pngPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Línia (Line)

Mimo základnej charakteristiky expert módu popísanej v sekcií general, líniové editácie atribútov sa nelíšia od popísaných v easy móde. Pozrite tu.

Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Areál/Polygón (Area/Polygon)

Okrem vlastností grafickej výplne v expert móde môžete definovať orezanie hrán. To znamená, že čím vyššia je hodnota špecifikovaná v perpendicular offset, tým sú rohy viac plochejšie a symbol väčší.


Sld edit expert polygon.png


Príklad:

Predvolený štýl polygónu a predvolená veľkosť. Štýl polygónu so zadaným perpendicular offset na 300
Sld edit polygon2.png Sld edit expert polygon1.pngPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Raster (Expert Mode)

V móde expert môže byť štýl línie pre rastrový rám upravený. Pozrite sekciu editovania línií pre dodatočné informácie. (pozrite tu)Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Dimenzovanie (Dimensioning)

Okrem základnej charakteristiky módu expert, popísanej v sekcií general, editovanie atribútov v dimensioning sa nelíši od tých, ktoré sú v easy móde. Pozrite tu.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Kolekcia geometrií (Geometry Collection)

Geometry collection (kolekcia geometrií) je dostupná iba v expert móde. Náhľad na editovací panel závisí od typu geometrie, na ktorom práve pracujete. Pre dodatočný popis o tom, ako štýlovať atribúty pre každý typ geometrie, ktorý môže byť použitý, pozrite vysvetlenia vyššie. V špeciálnych typoch geometry collection ste schopný sumarizovať všetky základné geometrie.

Popis tejto geometrie vyzerá následovne. Môžete nastaviť ich zmenu pridaním hodnoty do stĺpca x/y. Metóda za týmto pracovným krokom je nasledovná:

Hodnota stĺpca x, ktorú ste definovali, je prirátaná k hodnote súradnice x. To isté sa udeje s hodnotou y. Nová výsledná súradnica je zobrazená v náhľadovej sekcií, ako aj línia spájajúca originálny a nový bod.


Príklad:

hodnota x = 200 a hodnota y = 10
Sld edit geoemtrycollection.pngPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Výber, Dotyk, Vyznačenie (Selected,Touched,Highlighted)

Nastavenie týchto troch módov pohľadu sa nelíšia od nastavení pre predvolené geometrie. Pozrite vysvetlenia vyššie pre dodatočné informácie.

Tieto tri módy sú:

 • Selected: Štýl vybraného objektu v mapovom okne je zobrazený.
 • Touched: Štýl geometrie, ktorý je zobrazený, keď sa myš dotkne objektu.
 • Higlighted: Štýl, ktorý je použitý na vyznačenie objektov, ktoré sú použité v data gride.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Tlačidlá pracovného postupu

Kliknite SavebuttonSK.png na uloženie vašich nastavení a opustenie editorského appletu.


Kliknite CancelbuttonSK.png na opustenie editora bez uloženia vašich zmien.Jazyk: English  • Deutsch • slovenčina