Snapping/cs

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search

Přehled

Panel Přichycování je umístěn v pravém dolním rohu uživatelského prostředí a napomáhá pro přesné vytváření, úpravu, měření a kótování prvků pomocí přichycení k existujícím vrcholům, středům, koncovým bodům, průsečíkům a tangentám.

Následující tabulka ukazuje přehled funkcí Přichycování:

Funkce Přichycování

Snap midpoint icon.PNG Střed (F5)
Snap intersec icon.PNG Průsečík (F6)
Snap tagent icon.PNG Na tečný bod (F7)
Snap perpen icon.PNG Na kolmici (F8)
Snap vertex icon.PNG Lomový bod (F9)
Snap endpoint icon.PNG Koncový bod (F10)
Snap exist.PNG Existing (F11)
Snap smartSnap icon.png De/-aktivovat inteligetní přichycování (F12)
Snap DetailSettings.png Podrobná nastavení


Pro použití funkcí Přichycování ověřte zda jsou funkce zapnuty.

Snap intersec icon.PNG Přichycování zapnuto
Snap intersec icon2.png Přichycování vypnuto

Kliknutím na vybranou funkci ji vypnete nebo zapnete.

<br\> <br\>

Střed

Funkce Střed Snap midpoint icon.PNG umožňuje přichycení ke středovému bodu segmentu. Následující obrázek ukazuje přichycení na střed. Cílem je přiřadit nový vytyčovací bod na střed strany budovy:


Přichycení na střed segmentu.
Nový bod bude umístěn přesně na střed segmentu.
Snap midpoint example1.png Snap midpoint example2.png

Pro přichycení na středový bod najeďte myší na střed segmentu, zobrazí se kruhový symbol a středová značka Snap midpoint symbol.png Poté klikněte na segment a vytvořte požadovaný bod.

<br\> <br\>

Průsečík

Funkce Průsečík Snap intersec icon.PNG umožňuje přichycení k průsečíku dvou a více segmentů prvku. Následující obrázek ukazuje příklad přichycení k průsečíku. Cílem je určit souřadnice bodu, kde se stýkají 3 parcely:

Přichycení na průsečík segmentů.
Měřený bod bude umístěn přesně v průsečíku segmentů.
Snap intersec example1.png Snap intersec example2.png


Pro přichycení k průsečíku několika čar najeďte myší do prostoru průsečíku, zobrazí se kruhový symbol a značka Snap intersec symbol.png. Poté klikněte na čáru a vytvořte daný bod.

<br\> <br\>

Na tečný bod

Funkce Na tečný bod Snap tagent icon.PNG umožňuje přichycení na tečný bod kruhu nebo oblouku. Následující obrázek ukazuje příklad přichycení na tečný bod. Čára je nakreslena tečně na existující kruhový prvek a směřuje k budově:

Přichycení na tečný bod kruhového prvku.
Tečná čára směřuje k budově.
GMSC-tangent.png GMSC-tangent-I.png


Pro přichycení na tečný bod kruhového prvku najeďte myší do blízkosti kruhového prvku, zobrazí se kruhový symbol a značka Snap tangent symbol.png. Poté klikněte na kruhový segment a začněte kreslit danou čáru.

<br\> <br\>

Na kolmici

Funkce Na kolmici Snap perpen icon.PNG umožňuje přichycení na kolmici k dané linii. Následující obrázek ukazuje přichycení na kolmici. Cílem je rozdělit parcelu na dvě části tak, aby hraniční bod na jedné straně ležel na kolmici ke straně druhé:

Přichycení ke spodní hraně.
Nová linie je kolmá k vybrané hraně.
GMSC-parpendicular.png GMSC-parpendicular-I.png


Pro přichycení na kolmici najeďte myší na vybranou linii, objeví se symbol Snap perpen symbol.png. Poté klikněte na vybraný bod a dokončete kolmou linii.

<br\> <br\>

Lomový bod

Funkce Lomový bod Snap vertex icon.PNG umožňuje přichycení na vrcholový bod prvku. Obrázek ukazuje příklad přichycení na lomový bod. Cílem je zaměřit rohové body budovy:

Přichycení na lomový bod.
Přesné souřadnice rohů budovy jsou zobrazeny v mapě.
Measure point example1.png Measure point example2.png


Pro přichycení na lomový bod najeďte myší na požadovaný vrchol, zobrazí se kruhový symbol a značka Snap vertex symbol.png. Tato značka odpovídá jednotlivým vrcholům prvku. Kliknutím myši bod vyberete a pomocí funkce změřit bod i změříte.

<br\> <br\>

Koncový bod

Funkce Koncový bod Snap endpoint icon.PNG umožňuje přichycení na koncový bod prvku. Příkladem této funkce může být změření souřadnic koncových bodů silnice:

Přichycení na koncový bod silnice.
Přesné souřadnice koncového bodu silnice jsou zobrazeny.
Snap endpoint example1.png Snap endpoint example2.png


Pro přichycení na koncový bod linie najeďte do blízkosti koncového bodu, objeví se značka Snap endpoint symbol.png. Poté klikněte na vybraný bod a dokončete měření.

<br\> <br\>

Použít existující geometrii

Vyberte funkci Použít existující geometrii Snap exist.PNG, ve spojení s tolerancemi přichycení umožňuje využití existující geometrie při vytváření nové. Tato funkce je výhodná, pokud dva prvky sdílejí část nebo celou hranici, jelikož tuto hranici nemusíte znovu vytvářet. Kliknutím na dva body existující geometrie bude zkopírována celá část hranice ležící mezi těmito dvěma body. Tato funkce zaručuje přesnost bez překrývání linií nebo mezer mezi liniemi. Můžete převzít geometrii pouze jediného prvku. Zobrazí se grafické znázornění existující geometrie.

Podrobná nastavení

Funkce Podrobná nastavení Snap DetailSettings.png umožňuje blíže nastavit vlastnosti přichycení:

GMSC-snapset.png

<br\> <br\>

Tolerance přichycení

Tolerance přichycení představuje vzdálenost okolo bodu, ve které může být k danému bodu přichycen bod jiný. Toleranci přichycení můžete zvýšit nebo snížit pomocí kurzoru v posunovací liště. Následující obrázek ukazuje rozdíl mezí velkou a malou tolerancí přichycení:

Velká tolerance.
Malá tolerance.
Snap tolerance example1.png Snap tolerance example2.png

Výběr třídy prvků

V okně Podrobná nastavení můžete také nastavit, které třídy prvků budou pro přichycení použity. Pro ulehčení práce s Klientem lze všechny třídy prvku vyhledávat pomocí slova nebo i části slova. Uživatel může například napsat ko a zobrazí se všechny třídy prvků obsahující ve svém názvu tento řetězec. Prvky aktivované pro přichycení jsou zobrazeny červeně, prvky neaktivní jsou zobrazeny modře. Pro výběr jediné třídy prvku stačí na vybranou třídu kliknout a všechy ostatní třídy budou deaktivovány. Pomocí myši můžete take vybrat vice tříd najednou (klinutím a tažením přes vybrané třídy).

GMSC-snapset.png


Jazyk: English  • čeština • Deutsch • slovenčina