Security (User)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlači
Bezpečnosť Požívatelia Role Skupiny


Táto téma popisuje ako pridať a spravovať jednotlivých používateľov.

Nový používateľ

Nový používatelia sa pridávajú vyznačením linku Nový používateľ, vyplnením voľných prázdnych riadkov a kliknutím na Uložiť.


New UserSK.png


Do polí vložte nasledujúce informácie:

Názov stĺpca Popis
Meno Používateľa Vypíšte prihlasovacie meno. Použijete ho pri prihlasovaní do GeoMedia Smart Client.
Celé Meno Vypíšte meno používateľa.
Heslo Text v tomto poli je zakrytý. Všetky znaky (napríklad %&234Rh) sú povolené. Heslo sa zmení iba ak administrátor nastaví nové hodnoty pre heslo a potvrdí ich. Ak ho administrátor ponechá prázdne, nezmení sa.
Popis Tu môžete dať nápovedu, ktorá pomôže identifikovať používateľa.
Email Zadajte používateľov e-mail. Je potrebný pre niekoľko typov informácií, ako napríklad informovanie používateľa automaticky.
Jazyk Vyberte jazyk, ktorý používateľ v klientovi uvidí.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Upraviť používateľa

Editovanie používateľovho pracovného postupu je rozdelené do dvoch častí - Všeobecné a Používateľ/Role. Pretože každý používateľ má priradené dva hlavné typy informácií, dáta o určitom používateľskom účte a roliach, položky referujú o tom istom používateľovi. Na vybratie iného používateľa v rámci workflowu použite posuvník so šípkami.

Arrow pan.png


V položke Všeobecné sa zobrazia informácie o každom používateľovi, ktorého administrátor vytvoril. Ak chcete zmeniť informácie o používateľoch, editujte obsah a potvrďte modifikácie kliknutím na Uložiť. Heslo sa zmení, iba ak administrátor nastaví nové hodnoty pre heslo a potvrdí ich. Ak administrátor nič nevyplní, heslo sa nezmení.

Filled userSK.png.


Položka Role je na priradenie špecifických rolí používateľovi (pozrite Role pre viac informácií).

Assign rolesSK.png


Blue.pngAdministrátorský účet Smart Client je definovaný počas inštalácie automaticky. Pridajte túto rolu používateľovi, ktorý je oprávnený prihlasovať sa ako administrátor.
Jazyk: English  • slovenčina