Security (Role)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlači
Bezpečnosť Požívatelia Role Skupiny

V GeoMedia Smart Client je nastavenie práv uložené v roliach. Role sú ako kontajnery. Poskytujú práva pre vlastnosti, ktoré môžu byť použité v klientovi.

Role môžu byť pridané niekoľkým používateľom. Toto je dôležitý prvok. Nastavenie práv môže byť použité pre veľké množstvo používateľov a nemusí byť vždy nastavované.


Role môžu byť rozdelené medzi tri zložky: názov, právo a prvok, ktoré sú popísané následovne:

Názov

Názov je unikátny identifikátor role.

Práva

Práva charakterizujú možnosti vlastností. Tie sú separované do entít. Každá entita môže byť generovaná a modifikovaná v zodpovedajúcej téme. Nasledujúca tabuľka ukazuje všetky entity v ktorých sa obsah dá priradiť k roli:
Entita Popis
Claims Oprávnenia obsahujú akcie, ktoré sú pevne dané. Je to podobné skupine funkcí RPI 6.7.
Projects Vyberte jeden alebo viac projektov, pre ktoré má rola prihlasovacie práva.
CoordinateSystems Všetky definované súradnicové systémy sú zoradené tu. Pre pridanie a upravenie súradnicového systému, pozrite sem.
Actions Pridajte vami vytvorenú konkrétnu akciu. Pozrite sem.
Queries Ak máte definovaný dopyt, môžete ho alokovať pre používateľa. Pozrite Dopyty.
ProjectViews Pre informácie o tom, ako ich pridať a upraviť, pozrite sem.
PrintLayout Pozrite Rozloženie pri Tlači pre viac informácií.Prvky

Iba vybrané prvky môžu byť viditeľné a použité používateľom v klientovi.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Nová Rola

Kliknite Nová Rola na otvorenie nasledujúceho formulára. Zadajte názov pre rolu a uložte ju. V tomto prípade stačí zadať iba názov a prípadne popis.

Role newSK.pngPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Upraviť rolu

Po nastavení názvu role je používateľ automaticky presmerovaný na formulár Editovať. Konfiguráciu role treba dokončiť v tomto formulári. Formulár je vytvorený štruktúrou ako ten predošlí.

Role tabsSK.png


Nastavenie rolí záleží od vašich cieľov alebo konceptu základných práv. Môžete špecifikovať niekoľko rolí so špecifickými oprávneniami a právami prvkov. Máte možnosť priradiť viacero rolí jednému používateľovi. Po tomto má používateľ prístup k zbierke entít, ktoré ste alokovali v každej jednotlivej roli.


Role môžu byť špecifikované ľubovoľne. Nie sú žiadne potrebné nastavenia, ale niekoľko nariadení je treba akceptovať:Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Práva

Práva
Možnosti Popis
Client functions Ktoré funkcie môžu byť dostupné pre túto rolu. Prehľad možných Client functions nájdete v nasledujúcej tabuľke.
Projects Minimálne jedna rola by mala byť priradená k projektu. Navyše používateľ musí byť priradený k tejto roli. Inak používateľ nebude mať dovolený prístup k projektu.
CoordinateSystems Tu môžete priradiť rôzne súradnicové systémy k roli. Projekt a zobrazené súradnicové systémy sú vždy dostupné v klientovi. Nemusíte ich výslovne priradiť k roli.
Actions Tu môžete priradiť špecifickú akciu k roli.
Queries Ktoré vytvorené dopyty by mali byť dostupné pre rolu.
Projectviews Bez pridania projectview k roli, používateľ nemôže vidieť projekt v klientovi.
Printlayout Bez pridania jedného tlačového layoutu, používateľ nemôže použiť akciu tlače v klientovi. Priraďte aspoň predvolenú.Client function Popis
AuxiliaryConstruction Prepnite on/off na Construction Aid. Pre viac informácií pozrite Construction Aid.
Dimensioning Prepnite on/off na Dimensioning. Pre viac informácií pozrite Kótovanie.
Extended Tooltip Prepnite on/off na Extended Tooltip. Pre viac informácií pozrite na spodku Menu Window.
FeatureInspector Prepnite on/off na FeatureInspector. Pre viac informácií pozrite Inšpektor prvkov.
GPS Prepnite on/off na GPS plugine. Pre viac informácií pozrite GPS.
Measure Prepnite on/off na Measure. Pre viac informácií pozrite Meranie. Môžete si vybrať medzi rôznymi typmi presnosti. MeasurePrecisionMetre, MeasurePrecisionCentimetre, MeasurePrecisionDecimetre a MeasurePrecisionMillimetre.
ModifySymbology Prepnite on/off tlačidla na vytvorenie novej symbológie na strane klienta. Pre viac informácií pozrite Alternative Symbology.
QuickPick
Redlining Prepnite on/off na Redlining. Pre viac informácií pozrite Poznámková vrstva.
ScaleIndependent Povolenie role k vypnutiu závislosti od mierky. Pre viac informácií pozrite Scale Dependency.
ShareBookmark Prepnite on/off možnosti zdieľať záložky. Pre viac informácií pozrite Správca záložiek.
Synchronization Prepnite on/off na tlačidle Synchronization cache. Pre viac informácií pozrite Synchronizovať cache.
SynchronizeGrids Ak máte dva dopyty pre jeden prvok (napríklad jeden dopyt o vlastníctve parcely a druhý o majetkových informáciach na parcele), potom vo výsledku dostanete dátové okno na spodku hlavného okna v GeoMedia Smart Client s dvoma záložkami (pre každý dopyt jednu). Teraz chcete vedieť pre špecifického vlastníka majetkové informácie o jeho parcele. Vyznačíte jednu v záložke a na druhej bude tak isto dostupná priradená informácia.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Pridanie entít do oprávnení

1. Vyznačte entitu v rozbaľovacom okne.

Role select entitySK.png2. Označte hodnoty

3. Kliknite ExecuteSK.png
Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Prvky

Každý prvok, ktorý pridáte do projektu, musí byť nastavený ako viditeľný.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Pridanie prvku

1. Nastavte oprávnenia prvku. Štyri oprávnenia znamenajú následovné:

- None: Prvok nie je viditeľný pre používateľa.
- Visualize: Prvok je používateľovi iba zviditeľnený.
- Activate: Používateľ môže aktivovať prvok. To je používateľovi potrebné napríklad na analýzu akcie.
- Modify: Používateľovi je umožnené editovať/meniť prvok. Nastavený na Modify by mal byť prvok, ak ho chcete editovať (ako editovanie geometrie prvku), alebo ak chcete zmeniť symbológiu prvku v klientovi.
Role featureSK.png

2. Vyznačte prvky, pre ktoré chcete pridať konkrétne oprávnenie.

Role markSK.png


3. Kliknite ExecuteSK.pngJazyk: English  • slovenčina