Redlining/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky


Prehľad

Poznámková vrstva Vám umožňuje kreslenie nových prvkov do mapy, ako napríklad body, polylínie, polygóny, alebo text. Prvky sú uložené v lokálnom súbore, pričom v Smart Clientovi sa zobrazuje ako samostatná pracovná skupina. Príkazy pre tvorbu poznámok sú v záložke Poznámková vrstva v okne menu. Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad príkazov:

Popis príkazu
Red point icon.PNG Nakresliť nový bodový prvok.
Red text icon.PNG Nakresliť nový textový prvok.
Red line icon.PNG Nakresliť novú polylíniu.
Redarc.png Nakresliť oblúk pomocou dotyčníc.
Red poly icon.PNG Nakresliť nový polygón.
Red Rectang icon.PNG Nakresliť nový obdĺžnik.
Red edit icon.PNG Editovať geometriu poznámkovej vrstvy.
Red copy icon.PNG Skopírovať geometriu do poznámkovej vrstvy.
Red buffer icon.PNG Vytvoriť obalovú geometriu.
Red delete icon.PNG Zmazať existujúci prvok.
Red deleteall icon.PNG Zmazať všetky existujúce prvky.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Kresliť bod

Príkaz Kresliť bod Red point icon.PNG vám umožňuje pridávať do mapy nové bodové prvky:

Red point example.png

Hodnoty, ktoré sa zobrazujú v pravom hornom rohu pri kurzore myši, keď je nastavený nad mapou, reprezentujú hodnoty súradníc x a y. Pri vytváraní bodu sú v podstate 2 možnosti ako nastaviť súradnice bodu:


1. metóda: Kontrolované myšou

Nadíďte myšou nad mapu, objaví sa krížový kurzor a kliknite na korešpondujúci bod, čím ho vytvoríte.

Nastavenie pozície Bod je nakreslený na pozícii
Red point example2.png Red point example3.png


2. metóda: Konštrukčné pomôcky

Ak potrebujete vytvoriť bod s presnými súradnicami, môžete použiť panel Konštrukčné pomôcky. Tento panel je umiestnený v pravej hornej časti používateľského rozhrania.

Konstrukcne pomocky panel.png

Pomocou konštrukčných pomôcok môžete definovať exaktnú geografickú polohu bodu, vrátane jeho súradníc a výšky bodu, ktorá je dôležitá pri trojrozmerných dátových modeloch. Vpíšte odpovedajúce hodnoty do textových polí a kliknite na Unlocked sign.png , čím ho zmeníte na Locked sign.png. Toto uzamkne pozíciu kurzora na danej pozícii, čo spôsobí, že po kliknutí bude bod umiestnený presne s požadovanými súradnicami. Taktiež môžete nechať jedno z textových polí odomknuté (napríklad súradnicu x), čo spôsobí, že môžete vytvoriť bod v horizontálnej priamke s hodnotou y.

Preddefinovaná pozícia je v mape vyznačené červeným štvorcom:

Red point example4.png


Po kliknutí na ľubovoľné miesto v mape sa bod nakreslí so súradnicami definovanými v textových poliach.

Red point example5.png


3. metóda: Zachytiť

Okno Zachytiť sa zobrazí automaticky po kliknutí na jeden z príkazov Poznámkovej vrstvy. Postup je rovnaký ako je popísaný v metóde 2. metóde.

Zachytit.png


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Kresliť text

Príkaz Kresliť text vám umožňuje pridať do mapy nový text, ktorým môžete popísať prvok. Aby ste spustili kreslenie textu, kliknite na Red text icon.PNG.

Po kliknutí na príkaz sa zobrazí odpovedajúci formulár pri konštrukčných pomôckach, ktoré sú umiestnené v pravej hornej časti používateľského rozhrania:

Zachytit2.png


Do poľa Text môžete vložiť popis, ktorý sa má zobraziť. Do poľa Uhol môžete špecifikovať hodnotu orientácie v stupňoch. Text môže byť vytvorený pod uhlom, ktorý je násobkom definovanej hodnoty v textovom poli uhol. Orientáciu založenú na zadaní uhlovej hodnoty môžete použiť len v prípade, že Locked sign.png príkaz je zapnutý. Príkaz môžete spustiť pomocou kliknutia na Unlocked sign.png. Ak nepoužijete definovanie uhlovej hodnoty, orientáciu textu môžete vykonať voľne myšou.

Aby sta nakreslili text do mapy, kliknite na pozíciu, kde chcete, aby text začínal a následne môžete posunutím myši nastaviť orientáciu, ktorou bude text smerovať.

Nastavenie orientácie textu Nakreslený text do mapy
Red text example.png Red text example2.png


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Kresliť polylíniu

Príkaz Kresliť polylíniu Red line icon.PNG vám umožňuje nakresliť do mapy novú polylíniu:

Kreslit polylyniu.png

Hodnoty elementov Segment a Uhol, ktoré sa objavia v pravom hornom rohu pri kreslení segmentu polylínie, odpovedajú jeho orientácii a dĺžke. Existujú dva spôsoby ako definovať geografickú polohu segmentov polylínie pri jej kreslení:


1. metóda: Kontrolované myšou

Kliknite niekde (kde chcete začať polylíniu) do mapy, čím sa spustí kresliaci mód. Posunom a kliknutím myši na koniec požadovaného segmentu ukončíte daný segment, automaticky sa začne kresliť nový segment. Opakujte proces, dokým nie je nakreslená celá polylínia, potom dvojklikom ukončíte kresliaci mód.


2. metóda: Konštrukčné pomôcky

Orientáciu a dĺžku každého segmentu môžete nastaviť pomocou konštrukčných pomôcok, ktoré nájdete v pravej hornej časti používateľského rozhrania.

Polylinia konstrukcne.png


Sú tu dva textboxy, Vzdialenosť a Uhol. Vzdialenosť odpovedá dĺžke segmentu, hodnota Uhol špecifikuje orientáciu textu. Líniový segment potom môže byť nakreslený pod hodnotou násobku hodnoty definovanej v boxe Uhol. Vpíšte odpovedajúce hodnoty do polí a kliknite na Unlocked sign.png, čím sa zmení na Locked sign.png. Toto spôsobí, že sa segment nakreslí podľa hodnôt zadaných v konštrukčnej pomôcke.


3. metóda: Zachytiť

Okno Zachytiť sa automaticky otvorí, keď spustíte príkaz zo skupiny Poznámkový vrstva. Postup je rovnaký ako je v sekcii 2. metóda.

Polyline capture.png


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Nakresliť oblúk pomocou dotyčníc

Capture arc.png

Ako prvé musíte definovať dva koncové body. V predošlom obrázku je jeden v červenom krúžku (prichytený v GeoMedia Smart Client) a druhý je zvýraznený len pre viditeľnosť, aby používateľ vedel, ktoré body sú vybrané v príklade.

Po tomto kroku sa zobrazí oblúk v GeoMedia Smart Client.

Red arc.png

Nakoniec sa nasnapuje koncový bod a nasledujúci obrázok ukazuje hotový oblúk.

Red arc result.png


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Kresliť polygón

Príkaz Kresliť polygón Red poly icon.PNG vám umožňuje pridať do mapy nové polygóny:


Polygon priklad.png


Hodnoty Segment a Uhol, ktoré sa zobrazia, keď kreslíte polygón do mapy napravo hore od kurzoru myši, odpovedajú hodnotám dĺžky a orientácie kresleného segmentu. Existujú dve základné metódy ako nakresliť polygón:


1. metóda: Kontrolované myšou

Kliknite do mapy, čím sa spustí kresliaci mód. Potiahnite kurzor myši na koniec segmentu a kliknite. Automaticky sa začne kresliť druhý segment. Opakujte proces, dokým nie je hotový celý polygón a dvojkliknutím proces ukončíte.


2. metóda: Zachytiť

Taktiež môžete nastaviť dĺžku a orientáciu segmentu v okne Zachytiť.

Polyline capture.png

Sú dva textboxy Vzdialenosť a Uhol. Vzdialenosť odpovedá dĺžke segmentu polygónu, zatiaľ čo Uhol definuje orientáciu segmentu. Segment polygónu môže byť nakreslený pod násobkom hodnoty definovanej v poli Uhol. Vpíšte odpovedajúce hodnoty do polí a kliknite na Unlocked sign.png, čím ho zmeníte na Locked sign.png. Toto uzamkne pozíciu kurzora a spôsobí to, že líniu nakreslíte podľa predvolených parametrov.

Príkladom použitia by bolo nakreslenie pravého trojuholníka s dĺžkami strán:


Red poly example2.png


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Kresliť obdĺžnik

Príkaz Kresliť obdĺžnik Red Rectang icon.PNG vám umožňuje kresliť obdĺžnik do mapy:


Red rectangle example.png

Hodnoty napravo od kurzora odpovedajú šírke a výške obdĺžnika. Pri kreslení obdĺžnika môžete postupovať dvoma spôsobmi:


1. metóda: Kontrolované myšou

Kliknutím do mapy sa spustí kresliaci mód. Potiahnutím kurzora na požadovanú pozíciu nakreslíte obdĺžnik. Po nastavení šírky a dĺžky dvojkliknutím ukončíte kreslenie.


2. metóda: Zachytiť

Taktiež môžete nastaviť hodnoty v okne Zachytiť.

Rectangle capture.png

Vpísaním hodnôt šírka/výška do odpovedajúcich polí môžete špecifikovať rozmery obdĺžnika. Po vyplnení požadovaných polí kliknite na tlačidlo Unlocked sign.png, čím ho zmeníte na Locked sign.png. Toto uzamkne kurzor myši, čo spôsobí, že obdĺžnik bude nakreslený s odpovedajúcimi rozmermi. Taktiež môžete nechať jeden z parametrov odomknutý, napríklad výšku, čo znamená, že obdĺžnik bude nakreslený s fixnou šírkou a výšku nastavíte pomocou myši.Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Vytvoriť obalovú geometriu

Príkaz Vytvoriť obalovú geometriu Red buffer icon.PNG vám umožňuje nakresliť obalovú geometriu okolo prvku:


Red buffer example.png


Kliknutím na príkaz začnete proces tvorby obalovej vrstvy. V konštrukčných pomôckach v pravom hornom rohu používateľského rozhrania, sa otvorí odpovedajúci formulár:

Buffer capture.png


V poli Vzdialenosť môžete špecifikovať v akej vzdialenosti od prvku sa má zobraziť obalová geometria:

5m vzdialenosť od prvku 10m vzdialenosť od prvku
Red buffer example d1.png Red buffer example d2.png


V okne Ukončenie línie môžete zvoliť, či budete mať obalovú geometriu so štvorcovými, alebo obalovými koncami:

Štvorcový koniec línie Okrúhly koniec línie
Red buffer example LE1.png Red buffer example LE2.png


V boxe Spojenie línie môžete zvoliť, či chcete spojiť obalovú geometriu, alebo nie:

Zaoblené Bez spojenia
Red buffer example LJ1.png Red buffer example LJ2.png


V boxe Zarovnanie môžete zvoliť, na ktorej strane sa má zobrazovať obrazová geometrie (naľavo, napravo, alebo z oboch strán):

Pravé zarovnanie Ľavé zarovnanie Z oboch strán
Red buffer example AR.png Red buffer example AL.png Red buffer example AB.png


Po zadaní hodnôt obalovej geometrie môžete vytvoriť obalovú geometriu kliknutím do mapového pola. Keď sa otvorí okno Označenie triedy prvkov, vyberte požadovaný prvok a kliknite OK.

Buffer2.png

Obalová geometria sa potom nakreslí podľa zvolených parametrov okolo vybraného prvku.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Editovať geometriu poznámkovej vrstvy

Príkaz Editovať geometriu poznámkovej vrstvy Red edit icon.PNG vám umožňuje editovať existujúcu geometriu prvkov v poznámkovej vrstve. Aby ste editovali existujúci prvok(y), musíte ho najskôr vybrať. Aby ste ho mohli vybrať, musíte nastaviť pracovnú skupinu Poznámková vrstva ako aktívnu.

Pravým kliknutím na Poznamkova vrstva ps.png v legende, a kliknutím na Nastaviť ako aktívne. Keď je pracovná skupina aktívna, môžete vybrať vybraný prvok(y) kliknutím na tento prvok.

Potom kliknite na príkaz Red edit icon.PNG, čo spôsobí, že sa otvorí panel editovania pod panelom Konštrukčné pomôcky:


Editovat geometriu.png


Panel Editovať geometriu ponúka rôznu funkcionalitu ako vykonať priestorovú úpravu prvkov(viď Editovať geometriu).

Editovanie môžete zatvoriť pomocou kliknutia na Red quitEditing.png v paneli 'Editovať geometriu.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Kopírovať a zmazať geometriu

Kopírovať geometriu

Príkaz Skopírovať geometriu do poznámkovej vrstvy Red copy icon.PNG vám umožňuje skopírovať existujúce prvky z triedy prvkov a alokovať ich do pracovnej skupiny Poznamkova vrstva ps.png.

Aby ste mohli skopírovať existujúci prvok do poznámkovej vrstvy, ako prvý musíte vybrať odpovedajúci prvok. Aby ste ho mohli vybrať, musíte nastaviť odpovedajúcu triedu prvkov ako aktívnu. Pravým kliknutím na odpovedajúcu triedu prvkov v panely legendy a kliknutím na Nastav ako aktívne. Keď je trieda prvkov aktívna, môžete vybrať požadovaný prvok(y) pomocou kliknutia naň.

Potom kliknite na príkaz Red copy icon.PNG v záložke Poznámková vrstva a vybraný prvok sa skopíruje do pracovnej skupiny Poznámková vrstva.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Vymazať geometriu

Na vymazanie prvkov v poznámkovej vrstve existujú dva príkazy.

Príkaz Red deleteall icon.PNG zmaže všetky prvky v pracovnej skupine Poznámková vrstva.

Pomocou príkazu Red delete icon.PNG môžete výberom vymazať určitý prvok. Kliknite na príkaz a potom kliknite na odpovedajúci prvok v mape, čím ho vymažete.


Jazyk: English  • čeština • Deutsch • slovenčina