Queries (Search with Selection)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky
Vyhľadávanie Vyhľadávanie so vstupom Vyhľadávanie so selekciou Kombinované vyhľadávanie Nástroje pre výber


Vyhľadávanie s výberom

Panel Vyhľadávanie s výberom vám umožňujú vykonávať vyhľadávanie na základe mapového výberu.

Search with selection.png

Aby ste vykonali vyhľadávanie založené na výbere, musíte vykonať nasledovné kroky:

1. Nastaviť odpovedajúcu triedu prvkov ako aktívnu.

Predpokladom na vykonanie vyhľadávania je, že je odpovedajúca trieda prvkov označená ako aktívna. Vykonáte to tak, že v paneli Legenda pravým kliknutím na prvok zvolíte Nastaviť ako aktívnu.


2. Výber nastavení vyhľadávania.

Panel Nastavenia, v ktorom môžete nastaviť nasledovné možnosti :

Vyhladavanie nastavenia.png


Rýchly výber Rychly vyber.png umožňuje výber pomocou nástrojov pre výber. Ak použijete hromadný typ výberu, otvorí sa okno výberu prvkov, ktoré obsahuje všetky označené prvky, z ktorých vyberiete ten správny.

Vyber prvku.png

Pre detailnejší popis rýchleho výberu, kliknite Nástroje pre výber


Zaškrtnutie Infomode.png spôsobí, že sa vyhľadávanie uskutoční hneď po výbere prvku.


Zaškrtávacie okno Nova tabulka.png spôsobí, že sa výsledky vyhľadávania zobrazia v novej tabuľke.


3. Výber požadovaných prvkov z mapy.

Vyberte prvky, nad ktorými chcete vyhľadávať buď kliknutím na každý prvok samostatne, alebo použitím niektorej z možností z panelu Nástroje pre výber, ktorý je umiestnený na spodku panela vyhľadávania. Nástroje pre výber sú detailne popísané v podkapitole Nástroje pre výber.

Vybrané prvky sú zvýraznené červenou farbou:

Search with selection example1.png


4. Vykonanie vyhľadávania a jeho výsledky.

Po tom, ako ste vybrali odpovedajúce prvky, môžete uskutočniť vyhľadávanie. Kliknite na Vyhladat.png. Ak ste zaškrtli možnosť Infomód pred výberom prvkov, môžete tento krok preskočiť, pretože sa vyhľadávanie uskutoční automaticky.

Výsledky vyhľadávania môžete prezerať v odpovedajúcej tabuľke:

Search with selection example2.png


Vyhľadané objekty sú zvýraznené v mape (v príklade modrou farbou). Atribútové dáta sú zobrazené v tabuľke, umiestnenej pod mapovým oknom. Ak už existuje dátová tabuľka pre daný typ vyhľadávania, dáta sa zobrazia buď v existujúcej tabuľke, alebo v novej. Závisí to od toho, či ste zvolili možnosť Nová tabuľka v Nastaveniach.


Ak je zaškrtnutá možnosť Nová tabuľka (Nova tabulka.png) pred vykonaním vyhľadávania, dátové výsledky sa zobrazia v novej tabuľke:

Search with selection example3.png


Ak ste túto možnosť nepoužili a máte otvorenú len jednu dátovú tabuľku, dáta sa pripoja k existujúcim položkám v tabuľke:

Search with selection example4.png


Ak existujú dve, alebo viac dátové tabuľky a nebola použitá možnosť Nová tabuľka v nastaveniach pre vyhľadávanie, otvorí sa okno, v ktorom môžete vybrať tabuľku, ku ktorej sa majú pripojiť výsledky vyhľadávania:

Vyber tabulky.png


Zvoľte tabuľku, a kliknite na OK.Jazyk: English  • slovenčina