Queries (Search with Input)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky
Vyhľadávanie Vyhľadávanie so vstupom Vyhľadávanie so selekciou Kombinované vyhľadávanie Nástroje pre výber


Vyhľadávanie so vstupom

Panel Vyhľadávanie so vstupom vám umožňuje vykonávať vyhľadávania nad atribútami.


Search with input panel1.png


Postup atribútového vyhľadávania zahŕňa nasledujúce kroky:

1. Nastaviť odpovedajúci prvok ako aktívny.

Podmienkou pre vykonávanie vyhľadávania je, aby bola trieda objektov nastavená ako aktívna. Aby ste nastavili triedu ako aktívnu, kliknite v paneli Legenda pravým tlačidlom myši a následne zvoľte Nastaviť aktívne.


2. Vyberte atribút a odpovedajúce hodnoty, podľa ktorých sa má vyhľadávať.

Potom ako ste vybrali triedu prvkov ako aktívnu, môžete zvoliť, nad ktorým atribútom sa má vyhľadávanie vykonať a špecifikovať hodnoty:

Search with input panel2.png

Kliknite na atribút, nad ktorým chcete vyhľadávať (napríklad Area bigger than (Plocha väčšia než)) A potom vpíšte odpovedajúce hodnoty do textových polí. V tomto príklade budú filtrované všetky parcely s rozlohou medzi 1000 and 3000 m².


Blue.pngVýber vlastností, podľa ktorých je možné vyhľadávať, vytvoríte pomocou GeoMedia Smart Client Administrator.3. Vyberte nastavenia vyhľadávania.

V paneli Nastavenia vyhľadávania môžete zvoliť, či sa majú výsledky vyhľadávania zobraziť v novom okne, alebo sa budú zobrazovať v existujúcom.

Aby ste zobrazili výsledky v novom dátovom okne, kliknite na check box Nové dátové okno:

Search with input settings.png

Pri použití Vyhľadávať so vstupom môžete ignorovať ostatné dve možnosti, Rýchly výber a Infomód, keďže tieto sú spojené s vyhľadávaním spojeným s mapovým výberom.


4. Vykonať vyhľadávanie a výsledky.


Po tom, ako ste vykonali všetky úkony spojené s vyhľadávaním, môžete kliknúť na tlačidlo ExecuteSearch button.png.


Výsledok vyhľadávania si môžete pozrieť v odpovedajúcom dátovom okne:

Search with input example1.png


Vyhľadané objekty sú vyznačené v mape (tu modrou farbou). Atribútové dáta sú zobrazené v dátovom okne (tabuľke) umiestnenej pod mapovým oknom. Ak už existuje dátové okno pre váš typ vyhľadávania, dáta sa zobrazia buď v novom okne, alebo sa pridajú ku existujúcim dátam v závislosti od nastavení.


Ak ste zvolili možnosť Nové dátové okno (NewDatagrid on.png), výsledky vyhľadávania sa zobrazia v novom dátovom okne:

Search with input example2.png


Ak ste túto možnosť nezvolili (NewDatagrid off.png) a mali ste otvorené len jedno dátové okno pred vykonaním vyhľadávania, dáta sa pridajú do existujúceho dátového okna:

Search with input example3.png


Ak ste mali otvorené dve a viac dátových okien rovnakého typu a možnosť Nové dátové okno ste nezvolili (NewDatagrid off.png), otvorí sa okno výberu dátového okna, v ktorom môžete vybrať dátové okno, do ktorého chcete pripojiť výsledky vyhľadávania:

DataWindow selection.png

Vyberte jednu z možností a kliknite na OK.Jazyk: English  • slovenčina