Projects/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlačiV tejto kapitole sa naučíte ako nastaviť projekt a zmeniť existujúce projektové konfigurácie.

Definovanie nového projektu

Poznámka: Prečítanie tejto kapitoly vám pomôže vytvoriť nové projekty. Rozšírené priestorové súradnicové systémy sú definované.

Zvoľte Nový projekt v rýchlej voľbe sekcie Projekt na otvorenie dialógového okna s nastaveniami pre nový projekt.


ProjectSK.png


Okno obsahuje polia pre vloženie všetkých potrebných projektových nastavení (názov, rozloha projektu, súradnicový systém a pod.). Je rozdelené do štyroch sekcií, ktoré sú vysvetlené v nasledujúcej tabuľke.

Sekcia
Popis
Špecifikácia Projektu Napíšte názov nového projektu.
 • Pole Je primárny projekt je predvolene zaškrtnuté, čo znamená, že váš projekt je samostatný projekt. Ak je projekt časťou zlúčených projektov, odznačte toto pole.
Súradnicový Systém
 • Súr.Systém Projektu: Definuje súradnicový systém projektu. Musí to byť projekčný súradnicový systém, čo znamená, že vaše súradnice sú v metrických jednotkách. Napríklad ak sú vaše dáta uložené v databáze vo WGS84, musíte zvoliť projekčný súradnicový systém (napríklad UTM) a nastaviť súradnicový systém v možnosti Dátový zdroj v Samostatný prvok na WGS84.
 • Súr.Systém Zobrazenia Údajov: Definuje zobrazený súradnicový systém pre GeoMedia Smart Client; tento môže byť odlišný od Súr.Systém Projektu a je nezávislý od dátového súradnicového systému.

Kliknite Pridať Súr. Systém na definovanie nového súradnicového systému. Uistite sa, že máte k dispozícií prislúchajúci CSF súbor (súbor súradnicového systému pre GeoMedia). Tento zoznam súradnicových systémov bude dostupný kedykoľvek vytvoríte nový projekt, alebo editujete existujúci. Toto nie je nevyhnutne zoznam súradnicových systémov, ktorý je dostupný klientovi.

Poznámka: Ak je nastavený kód EPSG, uistite sa, že je to ten správny.

Kliknite Edit cs.png na editovanie zvoleného súradnicového systému.

Oblasť Projektu Definuje hraničnú plochu obdĺžnika vášho projektu vložením maximálnej rozlohy vašich dát.
 • Východ(Min): Najzápadnejší bod hraničného rámu vášho projektu, alebo x-ová hodnota v ľavom dolnom rohu
 • Sever(Min): Najjužnejší bod hraničného rámu vášho projektu, alebo y-ová hodnota v ľavom dolnom rohu
 • Východ(Max): Najvýchodnejší bod hraničného rámu vášho projektu, alebo x-ová hodnota v pravom hornom rohu
 • Sever(Max): Najsevernejší bod hraničného rámu vášho projektu, alebo y-ová hodnota v pravom hornom rohu


Kliknite Uložiť na uloženie Vašich nastavení.

Kliknite Zmazať na zmazanie Vašich nastavení.


Poznámka: Sekcie označené hviezdičkou (*) sú povinné pre nastavenie nového projektu. Ak sú polia prázdne, vytvorenie nového projektu skončí s chybovou hláškou.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Modifikovanie existujúceho projektu

Poznámka Tu môžete modifikovať všetky predchádzajúce nastavenia pre zvolený projekt.


Existujú dva spôsoby, ako získať formulár pre výber projektu:

 • Použite rýchly link sekcie Projekt a kliknite na Projekty.
 • Prejdite na základný workflow (viď nasledujúci príklad) a vyznačte vstup Projekty.

Basic workflowSK.png


Budete presmerovaný na zoznam zo všetkými doteraz zadanými projektami vloženými do dolu uvedenej databázy. Dvojklikom na špecifikovaný projekt budete presmerovaný na katalógový list so všetkými informáciami o aktuálnych projektových nastaveniach a možnosti editovať ich. Ak je list s projektami príliš dlhý, môžete použiť filtrovanie na rýchlejšie vyhľadanie hľadaného projektu(ov). Na použitie filtrovania rozbaľte možnosti Plus.png v pravom hornom rohu záhlavia okna.

Filter: Filter vyzerá nasledovne

Project fliterSK.png


 • Zadajte názov projektu v sekcií Názov.
 • Kliknutím na Apply Filter spustíte filter. Ako výsledok uvidíte v zozname vyfiltrované projekty.
 • Kliknite Reset Filter na zrušenie filtra.

Okrem toho, môžete projekty zoraďovať podľa názvu. Kliknutím na hlavičku zoznamu Názov ich zoradíte v abecednom poradí. Ak chcete obnoviť zoradenie, kliknite na Reset sorting.png.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Základné informácie o projekte

Všetky predošlé nastavenia vytvorené pre projekt môžu byť zmenené tu. Forma korešponduje s tou, kde bol projekt definovaný.

Okno obsahuje polia pre vloženie všetkých potrebných projektových nastavení (názov, rozloha projektu, súradnicový systém a pod.). Je rozdelené do štyroch sekcií, ktoré sú vysvetlené v nasledujúcej tabuľke.


Sekcia
Popis
Špecifikácia Projektu Napíšte názov nového projektu.
 • Pole Je primárny projekt je predvolene zaškrtnuté, čo znamená, že váš projekt je samostatný projekt. Ak je projekt časťou zlúčených projektov, odznačte toto pole.
Súradnicový Systém
 • Súr.Systém Projektu: Definuje súradnicový systém projektu. Musí to byť projekčný súradnicový systém, čo znamená, že vaše súradnice sú v metrických jednotkách. Napríklad ak sú vaše dáta uložené v databáze vo WGS84, musíte zvoliť projekčný súradnicový systém (napríklad UTM) a nastaviť súradnicový systém v možnosti Dátový zdroj v Samostatný prvok na WGS84.
 • Súr.Systém Zobrazenia Údajov: Definuje zobrazený súradnicový systém pre GeoMedia Smart Client; tento môže byť odlišný od Súr.Systém Projektu a je nezávislý od dátového súradnicového systému.

Kliknite Pridať Súr. Systém na definovanie nového súradnicového systému. Uistite sa, že máte k dispozícií prislúchajúci CSF súbor (súbor súradnicového systému pre GeoMedia). Tento zoznam súradnicových systémov bude dostupný kedykoľvek vytvoríte nový projekt alebo editujete existujúci. Toto nie je nevyhnutne zoznam súradnicových systémov, ktorý je dostupný klientovi.

Poznámka: Ak je nastavený kód EPSG, uistite sa, že je to ten správny.

Kliknite Edit cs.png na editovanie zvoleného súradnicového systému.

Oblasť Projektu Definuje hraničnú plochu obdĺžnika vášho projektu vložením maximálnej rozlohy vašich dát.
 • Východ(Min): Najzápadnejší bod hraničného rámu vášho projektu, alebo x-ová hodnota v ľavom dolnom rohu
 • Sever(Min): Najjužnejší bod hraničného rámu vášho projektu, alebo y-ová hodnota v ľavom dolnom rohu
 • Východ(Max): Najvýchodnejší bod hraničného rámu vášho projektu, alebo x-ová hodnota v pravom hornom rohu
 • Sever(Max): Najsevernejší bod hraničného rámu vášho projektu, alebo y-ová hodnota v pravom hornom rohu


Kliknite Uložiť na uloženie vašich nastavení.

Kliknite Zmazať na zmazanie vašich nastavení.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Legenda k projektu

Témy sú podobné námetom. Používajú sa na zlúčenie tried prvkov podľa logických vzťahov. Triedy prvkov v GeoMedia Smart Client môžu byť klientom použité iba keď sú priradené k téme. Napríklad vytvoríte tému nazvanú Infraštruktúra. Potom môžete napríklad priradiť prvky ako cesty, kostoly, atď. do tejto témy. Ak spustíte GeoMedia Smart Client, môžete vidieť vytvorené témy v administrácií vašej legendy a ak sú niektoré prvky priradené do témy, môžete otvoriť tému a vidieť všetky priradené prvky.

Kliknite na Legenda pre definovanie vašich tém v legende.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Pridať tému

Pridajte tému kliknutím na Pridať tému. Otvorí sa vyskakovacie okno.

Thema definierenSK.png

Napíšte názov pre vašu tému a rozhodnite, či bude nastavená ako Je zavretý, prípadne Je skrytý.

Možnosti témy

Je zavretý Klient bude môcť vidieť prístup na tému v legende, ale nebude schopný vidieť individuálne asociácie tried prvkov. Avšak symbolika a všetky funkcie prvkov v mape nebudú ovplyvnené.
Je skrytý Téma sa vôbec nezobrazí v legende, ale triedy prvkov v tejto téme budú zobrazené v mape so všetkou definovanou funkcionalitou.Kliknutím na Uložiť uložíte novú tému. Kliknutím na Zrušiť sa vrátite do predchádzajúceho okna.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Pridanie prvkov do témy

Poznámka: Na pridanie prvku do témy je potrebné vopred definovať tento prvok.


Na pridanie prvku(ov) do témy vyznačte potrebný prvok(y) na ľavej strane. Potom kliknite na názov témy (NIE na zaškrtávacie políčko), čím sa názov zvýrazní na oranžovo a kliknite na Priradiť. Tým sa prvok(y) z ľavej strany dostane do vybranej témy na pravej strane.

LegendSK.PNG

Poznámka: Jeden prvok nemôže byť pridaný do dvoch tém v tom istom čase. Na pridanie prvku do viac ako jednej témy ho potrebujete pridať dvakrát do zoznamu prvkov.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Odstránenie témy, alebo prvku

Pre zmazanie témy kliknite na názov témy, ktorý sa tak zvýrazní na oranžovo. Následne kliknite na Editovať tému. Otvorí sa nové okno (rovnako ako na prvom obrázku v tejto kapitole), kde môžete editovať názov, alebo nastaviť tému ako zavretú, alebo skrytú. V tomto okne je tak isto tlačidlo Zmazať, ktoré zmaže tému.

Na odobranie prvku z témy zaškrtnite pole pred názvom a kliknite na Odstrániť.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Úprava témy, alebo prvku

V paneli s legendou je tak isto možné presunúť triedu prvkov do inej témy. Najskôr musíte zaškrtnúť pole požadovanej triedy prvkov, potom kliknúť na názov témy a následne kliknúť na Presunúť do.

Je taktiež možné prehodiť usporiadanie tém, alebo prvkov. Najskôr odškrtnite pole pred názvom témy/prvku, kliknite na názov témy/prvku po ktorej chcete mať danú tému/prvok a nakoniec kliknite na Presunúť za. Týmto postupom sa najprv zvolená téma/prvok zaradí za druhú zvolenú.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Konfigurácia legendy (video)

Toto video ukazuje, ako konfigurovať vašu legendu v GeoMedia Smart Client 2013.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Prehľadové okno

V GeoMedia Smart Client, nad sedem prvkov môže definovať prehľadové okno. Prehľad vám poskytuje informácie o projekte a obdĺžnik, kde je aktuálny mapový prehľad vo vzťahu k hraniciam projektu. Prehľad sa dynamicky obnovuje, ako sa zobrazená mierka mení v hlavnom mapovom okne.

Prvky pridané do prehľadovej mapy sú zobrazené v horšej kvalite v oddelenom okne.

Na pridanie prvku do prehľadu kliknite na prístup k prvku na ľavej strane, potom kliknite na názov prehľadu (čím sa názov zvýrazní oranžovou) a kliknite na Priradiť.

OverviewSK.PNG

Poznámka: Aby ste boli schopný pridať prvok do prehľadu, je potrebné najprv definovať tieto prvky v projekte.

Na odstránenie triedy prvkov s prehľadu kliknite na zaškrtávacie pole pred názvom triedy prvkov a potom kliknite Odstrániť.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Projektové pohľady

V GeoMedia Smart Client môže byť definovaný projektový pohľad. Ten špecifikuje konkrétne nastavenia pre zobrazenie v mapovom okne. Je platný iba pre prvok, pre ktorý je nastavený.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Pridať Projektový pohľad

Použite formu v tabuľke Projektové pohľady, na definovanie zobrazenia projektu nasledujúcim spôsobom:

 • Kliknite AddprojectviewSK.png na vytvorenie nového zobrazenia projektu v modálnej forme.

CreateprojectviewSK.png


 • Vložte potrebné informácie. Nasledujúca tabuľka popisuje vstupné polia:
Pole
Popis
Názov Názov zobrazenia projektu.
Poznámka: Názov musí byť unikátny, keďže existujúce zobrazenia projektu nemôžu byť prepísané.
Je zakázaný Toto zaškrtávacie pole ovplyvňuje tlač. Ak zostane nezaškrtnuté, bude umožnené vytlačiť každý viditeľný prvok v projekte. Ak zaškrtnete toto pole, vaša tlač bude obsahovať tie prvky, ktoré sú obsiahnuté vo vašom projektovom pohľade. To znamená - máte tri prvky priradené do projektového pohľadu a nastavíte štyri prvky viditeľné v GeoMedia Smart Client. Ak je pole Je zakázaný prázdne, budete schopný tlačiť všetkých sedem prvkov. Ak zaškrtnete toto pole, potom iba tri prvky vášho projektu budú vytlačené.
Mierka 1: Mierka projektového zobrazenia, na ktorú bude mapa nastavená
Centrovať(Východ) X-ové súradnice stredového bodu zobrazenia
Centrovať(Sever) Y-ové súradnice stredového bodu zobrazenia


 • Pridanie triedy prvkov do navrhnutého projektového pohľadu je rovnaké ako predtým. Vyznačte prvky na ľavej strane, kliknite na projektový pohľad na pravej strane (takže názov sa zvýrazní oranžovo), a kliknite na Priradiť. Tak isto môžete vložiť celú tému do projektového pohľadu.
Poznámka: Iba triedy prvkov môžu byť viditeľné v tabuľke projektových pohľadov na pravej strane.


ProjectviewdefinedSK.png

Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Editovať/Odstrániť záznam

Na editovanie projektového pohľadu kliknite na Editovať projektový pohľad. Otvorí sa nové okno, kde môžete editovať hodnoty, ktoré ste definovali predtým. Je tu tak isto k dispozícií nová možnosť:

 • Aktívny prvok:

S týmto rozbaľovacím zoznamom je možné nastaviť aktívny prvok, keď spustíte GeoMedia Smart Client, ale je potrebné, aby prvok napravo bol nastavený minimálne na Activate. Na nastavenie prvku vpravo na Activate musí byť možnosť Dá sa lokalizovať zaškrtnutá v možnostiach prvkov.

Na vymazanie zobrazenia projektu, ho vyznačte a kliknite na Editovať projektový pohľad. Kliknite Zmazať na jeho vymazanie.

Jazyk: English  • Deutsch • slovenčina