Print Values (SQL Placeholder)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlači
Aplikácie Akcie Rozloženie pri tlači Nastavenie Workflow Zdroje Automatizovať
Editovať Rozloženie pri Tlači Všeobecné Formát Projektové pohľady Hodnoty tlače
Hodnoty tlače SQL Placeholder Logo

<br\> <br\>

Printlayout define printeySK.png

Príklad vyššie ukazuje, ako dostanete počet parciel bez vytlačeného mapového výpisu.

Taktiež môžte definovať Váš placeholder (premennú; ako statický placeholder, alebo sql placeholder) cez premennú SESSION. (napríklad (SESSION.ACTIVEFEATURE)). Nasledujúca tabuľka ukazuje, ktoré hodnoty sú dostupné. Pre viac informácií, pozrite (sem).

Hodnota Popis
ACTIVEFEATURE Identifikačný znak aktívneho prvku
BOTTOM Najjužnejšia súradnica vyznačenej plchy tlače
BOUNDS MBR vyznačenej plochy tlače
CENTER Centrálne súradnice vyznačenej plochy tlače
CENTERX Centrálna os x vyznačenej plochy tlače
CENTERY Centrálna os y vyznačenej plochy tlače
DATE Aktuálny dátum
LEFT Najzápadnejšia úsečka vyznačenej plochy tlače
LEFTBOTTOMX Úsečka x na ľavej dolnej súradnici vyznačenej plochy tlače
LEFTBOTTOMY Úsečka y na ľavej dolnej súradnici vyznačenej plochy tlače
LEFTTOPX Úsečka x na ľavej hornej súradnici vyznačenej plochy tlače
LEFTTOPY Úsečka y na ľavej hornej súradnici vyznačenej plochy tlače
PROJECT Názov projektu
RIGHT Najvýchodnejšia úsečka vyznačenej plochy tlače
RIGHTBOTTOMX Úsečka x na pravej dolnej súradnici vyznačenej plochy tlače
RIGHTBOTTOMY Úsečka y na pravej dolnej súradnici vyznačenej plochy tlače
RIGHTTOPX Úsečka x na pravej hornej súradnici vyznačenej plochy tlače
RIGHTTOPY Úsečka y na pravej hornej súradnici vyznačenej plochy tlače
ROTATION Používateľom definovaná rotácia tlače
SCALE Súčastná mierka
SELECTIONSET Identifikačné číslo vyznačených objektov, oddelené čiarkou
TIME Aktuálny čas
TOP Najsevernejšia súradnica vyznačenej plochy tlače
USERNAME Názov aktuálneho používateľa
VISIBLEFEATURES Identifikačné číslo viditeľných prvkov, oddelené čiarkou

<br\> <br\>

Jazyk: English  • slovenčina