PrintLayoutEditor/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlači


Prehľad

Print Layout Editor umožňuje špecifikovať rozloženie tlače. Editor je viazaný v rámci GeoMedia Smart Client Administrator.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Spustenie Editora

Na spustenie Print Layout Editor, kliknite na Spustiť Editor Rozloženia pri Tlači v paneli Aplikácie:

RTENOTITLE

Editor je spustený cez Java Web Start (JNLP), uistite sa preto, či je Java Runtime Environment (JRE) 1.7+ nainštalovaný na vašom počítači.

Otvorením súboru JNLP sa spustí Editor.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Používateľské rozhranie

Používateľské rozhranie je rozdelené do piatich hlavných častí:

PrintLayoutEditor UISK.png

 • Panel výberu tlačových elementov: Elementy (napríklad Mierkový panel, Severka, atď.), ktoré môžu byť umiestnené v Okne rozloženia tlače, ich presunutím na stránku.
 • Okno rozloženia tlače: Model stránky do tlače zobrazujúci elementy tlače a ich pozíciu na stránke.
 • Okno nastavení tlačových elementov: Špecifikácia nastavenia parametrov zahŕňajúce elementy tlače (napríklad ohraničenie, veľkosť textu, farba atď.).
 • Panel s nástrojmi pre tlač: Nástroje na manipuláciu s tlačovou stránkou a elementami na nej (napríklad pohybovanie, priblíženie, skupinkovanie).
 • Panel s menu: Hlavné príkazy (napríklad uložiť stránku, otvoriť stránku, nastavenia stránky a pod.) a online pomocník.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Grafické elementy

Print Layout Editor obsahuje sedem elementov na štýlovanie vašej stránky tlače.


Dostupné elementy
Ohraničenie (Frame)
Grafika (Graphic)
Text
Mapa (Map)
Smerová ružica (Northarrow)
Mapová mierka (Scalebar)
Legenda (Legend)


Na pridanie grafického elementu na stránku, kliknite na príslušný element a preneste ho na prázdnu stránku. Polohu a veľkosť určujete následne.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Panel nástrojov

Panel nástrojov PrintLayout Editor
Move ple.png Posun elementu na rozložení tlače.
Pan ple.png Pohyb po rozložení tlače.
Zoomin ple.png Priblíženie na rozloženie tlače.
Zoomout ple.png Oddialenie od rozloženia tlače.
Fitwidth ple.png Nastaviť vaše rozloženie na šírku okna.
Fitall ple.png Nastaviť celé rozloženie na veľkosť okna.
Docking ple.png Prepnutie zapnúť/vypnúť ukotvenie k ostatným elementom. Pre viac informácií, pozrite sem.
Groupalone ple.png Vyznačenie jednotlivých elementy do skupiny. Pre viac informácií, pozrite sem.
Groupall ple.png Vyznačenie všetkých elementov do skupiny. Pre viac informácií, pozrite sem.
Placeholder ple.png Posun na rozloženie tlače. Pre viac informácií, pozrite sem.
Undo ple.png Návrat pred posledné zmeny.
Redo ple.png Obnoviť posledné zmeny.
Delete ple.png Vymazanie vyznačených elementov.
Layerup one ple.png Vydvihnúť vybraný element(y) o jednu vrstvu.
Layerup all ple.png Vydvihnúť vybraný element(y) do popredia.
Layerdown one ple.png Znížiť vybraný element(y) o jednu vrstvu.
Layerdown all ple.png Znížiť vybraný element(y) do úzadia.Blue.pngPríkazy vyzdvihnutia a zníženia dovoľujú posunúť vyznačené položky hore alebo dole v rámci zobrazenia (myslíme pri niekoľkých vrstvách). Príkazy umožňujú kontrolovať, ktoré grafické položky majú prioritu v zobrazení. Tieto príkazy sú užitočné na interaktívnu kontrolu zobrazovacích pravidiel elementov, ktoré majú výplň, alebo ohraničujúcu výplň farbou, ktorá sťažuje prehľad.
Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Spájanie elementov

Po tom, ako navrhnete vaše rozloženie, dôrazne odporúčame, aby ste spojili vaše rozloženie. Spájanie umožňuje tlač v akomkoľvek požadovanom formáte papiera.

Kliknutím na RTENOTITLE bude rozloženie spojené automaticky.


Môžete tiež spájať elementy manuálne, kliknutím na RTENOTITLE. Následne môžete presunúť každý element na požadované miesto.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Relatívne umiestnenie elementov

Pri umiestňovaní elementov na mape, príkaz Element Docking RTENOTITLE je zapnutý predvolene.

Toto spôsobuje, že elementy môžu byť vzájomne presne v susedstve. Ukotvenie slúži ako pomoc pri zarovnaní elementov, s ktorými sa hýbalo. Keď je ukotvenie aktívne, pohyb na lokalitu je automaticky zarovnaný k existujúcemu elementu, umožňujúce v zásade zarovnať element len kliknutím a potiahnutím.

Tu je príklad, ktorý ukazuje rozdiel medzi zapnutým a vypnutým ukotvením:

Ukotvenie zapnuté:

RTENOTITLE


Ukotvenie vypnuté:

RTENOTITLEPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Mierkové pravidlá

Spojené rozloženia (odporúčané)

Ak hotové mapové rozloženie bude zväčšené s príkazom [Page Setup] (napríklad z A4 na A0), bude použitých nasledujúcich 7 pravidiel:

 1. V zásade elementy mapového rámu, text a mapa budú zväčšené v pomere papierového formátu (o výnimkách pozri pravidlo 3).
 2. Nasledujúce elementy budú zväčšené horizontálne alebo vertikálne, len ak sú ukotvené k nejakému detailu (o výnimkách pozri pravidlo 7): grafika, severka, mierkový panel.
 3. Nasledujúce pravidlá vzniknú iba ak sú v stĺpci alebo riadku viac ako 2 mapové elementy: Element ukotvený na pravý alebo ľavý detail nebude zväčšený na výšku aj šírku. Nový priestor bude rozdelený do všetkých mapových elementov lokalizovaných v strede, pokiaľ tieto nie sú spomenuté v pravidle 2. Tieto elementy sa v podstate nezväčšia (výnimky v pravidle 7).
 4. Nasledujúce pravidlo vznikne ak sú v stĺpci alebo riadku menej ako 3 mapové elementy: Element napravo alebo naspodku bude zväčšený na výšku aj na šírku. Okrem prípadov, kedy je tento element spomínaný v pravidle 2, nadobudne pravidlo 4 platnosť.
 5. Ak je element spomínaný v pravidle 2 ukotvený na detail vpravo alebo naspodku, element naľavo alebo navrchu bude zväčšený na výšku aj na šírku. Element naľavo alebo naspodku, spomínaný v pravidle 2, nebude zväčšený.
 6. Všetky mapové elementy v tom istom riadku alebo stĺpci ako mapa nebudú zväčšené. Iba mapa bude zväčšená.
 7. Ak pravidlo 2 nadobudne platnosť a všetky elementy v strede sú spomínané v pravidle 2, nový priestor bude pridaný elementom ďalej napravo.

Nespojené rozloženia (neodporúčané)

 1. pozícia neukotvených elementov bude zväčšená v danom pomere
 2. závislosť detailov na ukotvených elementoch bude zachovaná.
 3. Výška a šírka elementu bude zväčšená iba ak je element ukotvený na dve strany detailu. Šírka bude zväčšená ak je element ukotvený naľavo a napravo k detailu. Výška bude zväčšená, ak je element ukotvený navrch a naspodok detailu.

FAQ

PrintLayoutEditor nemôže začať, pretože nenájde žiadnu tlačiareň
Vysvetlenie: GeoMedia SmartClient a PrintLayoutEditor používa predvolenú tlačiareň na počítači, na získanie predvolených nastavení. Sú dve možné príčiny chyby.

 • Na vašom počítači nie je nainštalovaná tlačiareň

Riešenie: Prosím ubezpečte sa, že aspoň jedna tlačiareň je nainštalovaná na váš počítač.

 • Váš operačný systém je Microsoft Windows a všetky vaše tlačiarne sú neaktívne, pretože printer spooler service je neaktívny.

Riešenie: Otvorte vo Windowse Services, nastavte štartovací typ printer spooler (spoolsv.exe) na Automatic a naštartujte službu, alebo otvorte príkazový riadok a spustite nasledujúci príkaz

sc config spooler start= auto
net start spooler

Moje rozloženie nevyzerá správne v GeoMedia SmartClient
Riešenie: Pozrite prosím FAQ Moje rozloženie nevyzerá správne, keď zmením veľkosť

Moje rozloženie nevyzerá správne, keď zmením veľkosť
Popis: PrintLayoutEditor má nasledujúce módy pre zmenu veľkosti:

 1. Zmena veľkosti pre nespojené rozloženia - pre viac informácií pozrite PrintLayoutEditor/sk
 2. Zmena veľkosti pre spojené layouty - pre viac informácií pozrite PrintLayoutEditor/sk

Riešenie: Uistite sa prosím, že vaše rozloženie dodržiava všetky mierkové pravidlá pre príslušný mód zmeny veľkosti.


Jazyk: English  • slovenčina