Measure/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky


Prehľad

Záložka Meranie v okne menu obsahuje rôzne príkazy na vykonávanie merania bodových, líniových, kruhových a plošných prvkov. Výsledky merania sú dostupné pri použití Geomedia Smart Clienta v samostatnej pracovnej skupine. Nasledujúca tabuľka ukazuje príklady príkazov merania:

Opis príkazu merania
Measure point icon.png Merať bod (súradnice)
Measure line icon.png Merať líniu (uhol a dĺžku)
Measure cumDis icon.png Merať kumulatívnu vzdialenosť (dĺžka segmentu, uhol a dĺžka polylínie)
Measure circle icon.png Merať kruh (polomer, plocha, obvod)
Measure polygon icon.png Merať polygón (dĺžka strany, obvod, plocha a uhly)
Measure Delete icon.png Zmazať výsledky merania
Measure DeleteAll icon.png Zmazať všetky výsledky merania


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Merať bod

Príkaz Merať bod Measure point icon.png vám umožňuje merať body v mape.

Výsledky merania sú súradnice x a y vybraného bodu. V kombinácii s prichytávaním (viď Prichytávanie) umiestneným v pravej spodnej časti obrazovky, môžete dosiahnuť presné výsledky merania. Jedným z príkladov použitia by bolo určenie súradníc rohov budovy:

Prichytenie na rohy Súradnice každého bodu sú zobrazené v mape
Measure point example1.png Measure point example2.png


Aby ste sa prichytili na bod, nadíďte naň myšou, kým sa nezobrazí krížový kurzor. Kliknutím na bod uskutočníte meranie.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Merať líniu

Príkaz Merať líniu Measure line icon.png vám umožňuje odmerať dĺžku a azimut. Azimut odpovedá orientácii línie (Sever: 0°, Východ: 90°, Juh: 180°, Západ: 270°). Použitím prichytávania ste schopný dosiahnuť presnejšie výsledky. Príkladom použitia môže byť meranie šírky jazera:

Prichytenie na počiatočný bod Výsledky merania sa zobrazia v mape
Measure line example1.png Measure line example2.png


Aby ste sa prichytili na bod, nadíďte naň myšou, kým sa nezobrazí krížový kurzor. Potiahnite myšou smerom, ktorým chcete vykonať meranie línie, zopakujte proces prichytávania a kliknite, čím potvrdíte meranie.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Merať kumulatívnu vzdialenosť

Príkaz Merať kumulatívnu vzdialenosť Measure cumDis icon.png vám umožňuje merať polylíniu. Namerané parametre pozostávajú z celkovej dĺžky polylínie, dĺžok každého segmentu a azimutu každého segmentu. Príkladom použitia môže byť meranie vodného toku. V kombinácii s použitím prichytávania je možné dosiahnuť vyššiu presnosť:

Prichytávanie na body Kumulatívna vzdialenosť rieky zobrazená v mape
Measure cumulative.png Measure cumulative result.png


Aby ste vykonali prichytenie, presuňte myš nad požadovaný bod a následne sa zobrazí hnedý krížový symbol, signalizujúci prichytávanie. Kliknutím začnete tvoriť líniu na požadovanom bode. Opakujte proces prichytávania na ostatných bodoch, dokým nedosiahnete posledný bod. Dvojklikom ukončíte vykonávanie merania. Celková dĺžka polylínie je zobrazená na konci línie kolmo na jej smer.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Merať kruh

Príkaz Merať kruh Measure circle icon.png vám umožňuje vykonávať merania kruhových prvkov. Meranými parametrami sú polomer, obvod a plocha kruhu.

Prichytenie na priľahlý bod Meraný kruh zobrazený v mape
Measure circle example1.png Measure circle example2.png


Pomocou prichytávania vyberiete ako prvý stred kruhu. Potiahnutím myši a kliknutím určíte koncový bod polomeru kruhu.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Merať polygón

Príkaz Merať polygón Measure polygon icon.png vám umožňuje vykonávať merania polygónových prvkov. Merané parametre obsahujú dĺžku strany, azimut každej strany, obvod polygónu a plochu polygónu. Príkladom môže byť meranie parcely. Aby boli používateľovi poskytnuté všetky informácie, plocha polygónu a obvod polygónu sú zobrazené v jeho strede:

Prichytávanie sa na body polygónu Výsledok merania polygónu (dĺžky strán, azimuty, obvod a plocha polygónu)
Measure poly.png Measure poly area.pngPfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Zmazať výsledky merania

Na zmazanie výsledkov merania sú dostupné dva príkazy.

Príkaz Red deleteall icon.PNG vymaže celú pracovnú skupinu Výsledky merania.

Príkazom Red delete icon.PNG môžete vymazať jedno meranie pomocou výberu. Kliknite na príkaz a potom na výsledok merania, čím ho vymažete.

Jazyk: English  • slovenčina