Labeling (Labeling with SymbolStyleEditor)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlači
Označovanie (Labeling) Databázové označovanie Označovanie pomocou Symbol Style EditorDruhá metóda popisovania tried prvkov v GeoMedia Smart Client je včleniť popis v rámci definície symbológie patričnej triedy prvkov.


1. V knižnici projektovej symbológie nájdite definíciu symbológie zodpovedajúcej triedy prvkov:

Symbology overviewSK.png


2. Otvorte definície symbológie triedy prvkov cez Symbol Style Editor:

Style Editor1SK.png


3. Prepnite na Expert Mode v rámci Style Editor:

Style Editor Expert ModeSK.png


4. Na paneli Scale Areas kliknite pravým tlačidlom myši na Scale: 1-open a potom kliknite na text.

Style Editor TextSK.png


5. V textovom poli Label-Text môžete zadať, aký text by sa mal zobraziť. Môžete vložiť stabilný text (napríklad Hacienda). Kliknite LinePlacement pre umiestnenie vášho textu na líniu.

Style Editor Text2SK.png

6. Tu môžete definovať niekoľko možností:

Line placementSK.png


Nastavte orientáciu a zarovnanie popisu špecifikovaním hodnôt pre elementy

  • Initial Gap
  • Gap
  • Repeat
  • Align


Pole Popis
Initial Gap Odkazuje na vzdialenosť od koncového bodu línie k textu.


Labeling Initial Gap.png

Gap Odkazuje na vzdialenosť medzi dvomi textovými elementami.


Labeling Gap.png

Repeat Keď je checkbox zaškrtnutý, text sa zobrazí niekoľko krát na jednej línií segmentu; v opačnom prípade iba raz na každej línií.
Repeat On Repeat Off
Labeling Repeat.png Repeat off.png
Align Keď je checkbox zaškrtnutý, text popisu je zarovnaný vzhľadom na líniu. Keď je odškrtnutý, text je vždy zarovnaný horizontálne.
Align On Align Off
Labeling Repeat.png Labeling Alignment.png


7. Kliknite na tlačidlo Enter dynamic values na špecifikovanie zodpovedajúceho atribútu textu:

Labeling dynamic valuesSK.png


8. Napíšte názov atribútového stĺpca, na ktorom má byť popis založený. (napríklad, STRNAME).


9. Kliknite SavebuttonSK.png na uloženie konfigurácií popisu.


Jazyk: English  • slovenčina