Labeling (Database Labeling)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlači
Označovanie (Labeling) Databázové označovanie Označovanie pomocou Symbol Style EditorContentsDatabázové označovanie znamená, že vytvárate dodatočnú triedu prvkov, reprezentujúcu popisované prvky.

Databázové označovanie zahŕňa nasledujúcich 8 krokov:


1. Vytvorenie novej databázovej tabuľky pre popis triedy prvkov. Tabuľka obsahuje nasledujúcu schému (vymeňte {TABLENAME} za názov vašej popisovanej triedy prvkov):


Pre Oracle
CREATE TABLE {TABLENAME}_LBL 
(  
  "ID" VARCHAR2(36 CHAR) NOT NULL ENABLE,
  "GEOMETRY" "MDSYS"."SDO_GEOMETRY" NOT NULL ENABLE,
  "DX"    NUMBER(12,2),
  "DY"    NUMBER(12,2),
  "PARENT_ID" VARCHAR2(36 CHAR) NOT NULL ENABLE,
  "LABEL_ID" VARCHAR2(36 CHAR) NOT NULL ENABLE
);
ALTER TABLE "{TABLENAME}_LBL" ADD CONSTRAINT "PK_{TABLENAME}_LBL" PRIMARY KEY ("ID") ENABLE;


Pre SQL Server
CREATE TABLE {TABLENAME}_LBL 
(   
  "ID" VARCHAR(36) NOT NULL,
  "GEOMETRY" "GEOMETRY" NOT NULL,
  "GEOMETRY_GDO" varbinary(MAX),
  "DX"    float null,
  "DY"    float,
  "PARENT_ID" VARCHAR(36) NOT NULL,
  "LABEL_ID" VARCHAR(36) NOT NULL
);
ALTER TABLE "{TABLENAME}_LBL" ADD CONSTRAINT "PK_{TABLENAME}_LBL" PRIMARY KEY ("ID");


Veľmi dôležité: {TABLENAME} sa musí presne zhodovať s názvom databázovej tabuľky vášho popisovaného prvku, pretože inak ju GMSC Administrator nerozpozná ako popisovanú.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Príklad

Ak chcete popis triedy prvkov, ktorá zobrazuje ulice, s databázovou tabuľkou nazvanou Streets, tak korešpondujúca popisná trieda prvkov bude niesť pomenovanie Streets_LBL:

Labeling1.png


2. Vytvorte priestorový index pre novo vytvorenú tabuľku. Vložte nastavenia 2D súradníc, keďže GeoMedia Smart Client vytvára popisy iba v 2D.

CREATE index GX_{TABLENAME}_LBL on {TABLENAME}_LBL (GEOMETRY)
indextype is MDSYS.SPATIAL_INDEX parameters
('SDO_INDX_DIMS=2 SDO_RTR_PCTFREE=10 SDO_FANOUT=40
TABLESPACE=USERS INITIAL=64K NEXT=64K MAXEXTENTS=UNLIMITED');
Poznámka: Dávajte pozor na parameter SDO_INDX DIMS. Príklad spomínaný vyššie funguje pre 2 dimenzionálne dáta.Tak napríklad (projektívne dáta) nasledujúce vyjadrenie vytvorí metaúdaje v Oracale:

INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA VALUES ('MYTABLENAME','GEOMETRY', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY( 
MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X',-2147483648, 2147483648, 0.00005), 
MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y',-2147483648, 2147483648, 0.00005)),NULL);

3. Vytvorte popisnú triedu prvkov v GeoMedia Smart Client Administrator, založenú na novovytvorenej tabuľke. Pre viac informácií ako vytvoriť triedu prvkov v GeoMedia Smart Client Administrator, pozrite Prvky (Features).


4. V GeoMedia Smart Client Administrator zmeňte nastavenia general popisnej triedy prvkov nasledovne:

Labeling2SK.png


5. Prepnite na časť Label v základnej triede prvkov (napríklad Streets):

Start label.PNG

Mali by ste teraz vidieť novo vytvorenú popisnú triedu prvkov.


6. Vyberte ju a kliknite Assign na spojenie popisnej triedy prvkov k základnej triede prvkov.


7. Kliknite New button.png na definovanie nastavení popisu:

Options label.PNG
Polia sú opísané tu:
 • Label Name: Názov popisu.
 • Placement: Horizontálne umiestnenie popisu.
 • Alignment: Vertikálne a horizontálne zarovnanie popisu.
 • Offset (East); Offset (North): Horizontálna a vertikálna vzdialenosť od prvku k textu.
 • Angle: Uhol textu.
 • Pattern: Atribút(y), ktorý chcete zobraziť ako popis. Syntax: {ENTITY.AttributeName}

Príklad:

{ENTITY.STRNAME}; {ENTITY.LENGTH}; Length: {ENTITY.LENGTH} m Diameter: {ENTITY.DIAMETER} m;


8. Kliknite Build button.png na zotrvanie popisného prvku v databáze.Jazyk: English  • slovenčina