Features/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlačiTáto kapitola obsahuje informácie o tom, ako budú prvky pripravené, modifikované a priradené k projektu.

Nový prvok

V tejto časti si môžete zvoliť, ako importovať nové prvky do GeoMedia Smart Client.

Sú tri dostupné možnosti:

 • Z databázy : Prvky budú pridané priamo z databázy.
 • Z GeoMedia Access Library: Prvky budú pridané načítaním GeoMedia Access library.
 • Samostatný prvok: Jeden samostatný prvok môže byť konfigurovaný manuálne, na pridanie do dátového modelu GeoMedia Smart Client.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Z databázy

Poznámka: Na úspešné importovanie prvkov potrebujete tabuľky prvkov s platnými geometrickými objektami.

Otvorte nasledujúce okno cez Z databázy. Dialógové okno je rozdelené do dvoch kategórií:

Pridať prvky priamo z databázy

Ako prvé musíte definovať, pre ktorý projekt by mali byť prvky pridané. Toto vyriešite vybratím projektu z rozbaľovacieho zoznamu. V druhom rozbaľovacom zozname môžete definovať v akom súradnicovom systéme sú prvky uložené. Ak sú prvky v rovnakom súradnicovom systéme ako projekt, nemusíte už nič nastavovať.


 • Databázové pripojenie

Vyberte v Provider, kde sú uložené vaše priestorové údaje. Vyplňte potrebné údaje pre pripojenie sa do databázy. Položky s informáciami o pripojení sa rôznia podľa vybraného typu Provider.

Poznámka: Priamo môžete adresovať len tri možnosti databázových poskytovateľov: Access, Oracle a SqlServer. Ostatné dátové formáty (napríklad WMS) musia byť načítané s GeoMedia WebMap a môžu byť definované iba v možnosti Samostatný prvok.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Oracle

Na nastavenie Oracle pripojenia urobte nasledujúce:

Form database oracleSK.png

 • Vyplňte meno schémy v položke ID Používateľa a heslo schémy v Heslo.
 • Pridajte cestu pripojenia k databáze v Dátový zdroj. Na pripojenie k databáze Oracle musí byť cesta vo forme NazovSchemy/HesloSchemy@TNSNAME. TNSNAME musí byť definované v súbore tnsnames.ora v priečinku GeoMedia Smart Client na vašom serveri.
Príklad:

GMSC/GMSC_PASSWORD@MY_GMSC_TNSNAME

kde

Názov schémy: GMSC
Heslo schémy: GMSC_PASSWORD
TNSNAME: MY_GMSC_TNSNAME


Pole Connect je vyplnené automaticky hneď, ako vyplníte všetky potrebné údaje.


Poznámka: Nepotrebujete nevyhnutne definovať TNSNAME ako je ukázané v horeuvedenom príklade. Použitím databazovyserver/instancia, ako cestu k pripojeniu, môžete tak isto pristúpiť do databázy.
V tom prípade, prístupová cesta by mala vyzerať nazovschemy/hesloschemy@databazovyserver/instancia.
Príklad:

Názov schémy: GMSC
Heslo schémy: GMSC_PASSWORD
TNSNAME: gmsc-server/orcl11Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

SQLServer

Nastavenie pripojenia SQLServer sa len mierne odlišuje od vytvorenia Oracle pripojenia. Musíte jedine pridať informácie s údajmi SQL servera.

Connect SqlServerSK.png

 • Vyplnťe používateľské meno v textovom poli ID Používateľa a heslo v poli Heslo.
 • Pridajte cestu k pripojeniu do databázy v Dátový zdroj. Na pripojenie do SQLServer databázy musí byť cesta v tvare databazovyserver/instancia


Príklad:

Data Source=gmsc-server/SQLExpress;Initial Catalog=MySchemaName;User Id=MyUsername; Password=MyPassword

kde

Používateľské meno: MyUsername
Heslo: MyPassword
Dátový zdroj: gmsc-server/SQLExpress
Databáza: MySchemaName


Pole Connect sa vyplní automaticky hneď, ako vyplníte všetky potrebné údaje tak, ako je znázornené v ukážke.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Access

Na pridanie dát z databázy Access vyznačte príslušný súbor (.mdb) z rozbaľovacieho zoznamu Cesta.

Poznámka: Všetky databázové súbory musia byť umiestnené v priečinku GMSC Warehouse\AppData\System\Access. Lokalita priečinku GMSC Warehouse je definovaná pri konfigurácií GeoMedia Smart Client. Všetky súbory je potrebné manuálne presunúť do tohto priečinku!

Aktuálne je jeden dátový formát(.mdb) podporovaný v GeoMedia Smart Client. Ak používate toto databázové pripojenie, nepotrebujete uskladnenie GeoMedia Metadata v databáze.


Connect AccessSK.png


Pole Spojenie sa vyplní automaticky s cestou pripojenia OLEDB pre Access.
Poznámka: Používateľské meno a heslo je voliteľné. Použite ich v prípade, že databáza je chránená heslom.


Po vložení všetkých potrebných informácií kliknite na LOAD DATASK.png, aby ste získali zoznam všetkých prvkov vo vašom dátovom pripojení. Označte zaškrtávacie políčko požadovaného prvku(ov) a kliknite na IMPORT DATA.png. Ak bol import úspešný, budete presmerovaný na prehľad o danom prvku.

Auswahl ObjektklassenSK.pngPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Z GeoMedia Access Library

Poznámka: Táto metóda potrebuje GeoMedia Library s legendou(ami) a definovaným databázovým pripojením/iami.


Dvojklikom na Z GeoMedia Access Library sa otvorí nasledujúce okno.

GeoMedia LibrarySK.png

Na importovanie informácií o prvku musíte vyplniť nasledujúce dva kroky:

 • Projekt: Vyberte projekt, z ktorého chcete pridať prvky.
 • Knižnica: Pridajte cestu UNC do vytvorenej GeoMedia library s potrebnými informáciami.

Kliknite Načítať údaje na zobrazenie zoznamu všetkých prvkov vo vašej databáze. Ak je GeoMedia Smart Client schopný prečítať odkaz na prvok, uvidíte všetky dostupné prvky v tabuľke. General. Vyberte jednu, ktorú chcete importovať do GeoMedia Smart Client. Na druhej tabuľke je uložený súbor so záznamom procesu.

Kliknite Uložiť na uloženie prvkov v Geomedia Smart Client.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Samostatný prvok

GeoMedia Smart Client taktiež ponúka možnosť načítať jediný prvok z databázy. Toto dialógové okno umožňuje spúšťať dáta cez rozhranie GeoMedia WebMap, takže môžu byť prečítané všetky dáta, ktoré sú podporované dátovým serverom GeoMedia. Použite toto dialógové okno na pridanie prvku vo WMS-, WFS-, GeoMedia Smartstore-, ArcInfo-, Arcview-, Mapinfo-, Autocad-, GML-, alebo KML-formáte. Tak isto sa sem dajú pridať dáta obsahujúce metaúdaje GeoMedia.


Na definovanie Samostatný prvok vyplňte všetky biele vstupné polia. Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné pre prípad uloženia nového prvku!


Sekcia
Pole
Popis
GENERAL Jednoduché Id Kódové číslo prvku. Nemôže byť editované. Všetky nastavenia v podobe odkazu na tento kód sú platné iba pre prvok, ktorý k nemu patrí.
Projekt Projekt, ku ktorému prvok náleží.
Názov Názov triedy prvkov. Názov bude použitý ako odkaz pre názov v klientovi.
Popis Ľubovoľný popis, ktorý prináleží prvku (voliteľný).
Minimálna mierka Minimálna mapová mierka pre zobrazenie prvku v klientovi (voliteľné).
Maximálna mierka Maximálna mapová mierka pre zobrazenie prvku v klientovi (voliteľné).


SingleFeatureGeneralSK.png

Sekcia
Pole
Popis
SETTINGS Geometrické pole Atribút, ktorý obsahuje informácie o geometrií. Po nastavení databázového pripojenia sa Geometry field nastaví automaticky, pokiaľ existuje iba jeden.
Typ Typ geometrie pre triedu prvkov:
 • Line - línia
 • Area - polygón
 • GeometryCollection - súbor geometrií
 • Raster - raster
 • Text - text
 • Point - bod
Primárny kľúč Primary_Key (primárny kľúč) tabuľky prvkov, kde sú geometrické objekty uložené. Klient sa na ne odkazuje pri všetkých činnostiach týkajúcich sa geometrie. Ak chcete odškrtnúť Is locatable, pole kľúča musí byť definované.
Dá sa lokalizovať Určuje, či trieda prvkov v klientovi bude nastavená ako aktívna, alebo nie. Korešponduje s locatable off/on v GeoMedia. Na odškrtnutie pola je potrebné definovať pole kľúča.
Typ načítania
 • Cache: Trieda prvkov je publikovaná vopred a uskladnená na server. Uskladnenie zvyšuje výkon webu. Dlaždice, ktoré sú už načítané do klienta, môžu byť znova použité lokálne a offline.
 • Live: Trieda prvkov je vytvorená "za letu", keď je vyžiadaná od klienta. Živo zverejnené dáta sú vždy najčerstvejšie. Mapa bude vytvorená nanovo pre každý nový mapový pohľad.
 • CachingOnDemand: Toto je kombinácia živo-načítaných a uskladnených. Kedykoľvek klient zmení mapový pohľad, je poslaná požiadavka na server a hľadá každú zmenu v dlaždici, ktorá môže byť načítaná. Ak sa nejaká vyskytne, dlaždice budú generované naraz a stiahnuté - a pripravené pre ostatných klientov.
 • Apollo Essentials Streaming: Tento Typ načítania je použitý, keď chce používateľ dodať a zobraziť rastrové podklady, založené na streamovacích nástrojoch ECWP, ktoré poskytuje ERDAS Apollo Essentials.
 • Offline: Ak máte prvok(y), ktoré sú zachytené v režime offline, musíte zvoliť tento Typ načítania.
Interpretácia Typ reprezentácie v Smart Client. Nasledujúce možnosti sú k dispozícií:
 • Default:
Každý načítaný prvok dostane Default, ako typ interpretácie.
Ak chcete sprístupniť redlining na strane servera, musíte nastaviť prvok na Redline. Je tak možné vidieť úpravy Redlining od všetkých používateľov na rovnakom serveri.
Ak chcete použiť databázové označovanie, tento prvok musí byť nastavený na interpretáciu Label.
Podobne ako Redline je tak isto možné povoliť dimensioning na strane servera. Takže je možné vidieť úpravy Dimensioning od všetkých používateľov na rovnakom serveri.
 • TacticalSymbol:
Táto interpretácia je iba pre verejnú bezpečnosť.
Output Type Dátový typ pre klienta na získanie všetkých informácií o prvku.
 • GdoPlus: Dátový typ pre všetky geometrické objekty poskytnuté v Smart Client. GDO+ je binárny formát na redukciu veľkosti súboru. Používa GDO (Geographic Data Objects) na ukladanie geometrických informácií, ako aj dodatočné dáta (napríklad ID, tooltip a štýl ID).
 • Jpeg: Výstupný typ rastra triedy prvkov. Obrázky obsahujúce viacero farieb (true-color grafika; 24 bitov) - ako sú letecké, prípadne satelitné snímky - sú najlepšie publikované vo formáte .jpg. Pozor na to, že JPEG môže komprimovať obrázky, čo môže viesť k strate kontrastu a kvality obrazu. Úroveň kompresie, alebo stupeň straty, sa dá nastaviť parametrom Raster Quality (viď EXTENDED). Východzie rastrové dáta je najlepšie uložiť ako .ecw, prípadne .tiff súbory.
 • Png: Výstupný typ rastra triedy prvkov. Fotky s málo farbami, prípadne čiernobiele (£ 256; 8bitov) - ako sú pozemné alebo obecné mapy - sú najlepšie publikované vo formáte .png. Tento formát komprimuje bez straty a podporuje priehľadnosť a indexové tabuľky farieb. Veľkosť súboru v zásade závisí od toho, či snímka obsahuje veľké, homogénne oblasti farieb, alebo vzorku farieb často sa meniacich od areálu. Východzie dáta je najlepšie uložiť ako indexované .tiff súbory.


SingleFeatureSettingsSK.png

Sekcia
Popis
Informácie o prvku Definícia atribútu a štýlu zobrazenia v klientovi, keď myš prejde cez určitý element. Krátke info (= tooltipy) sú zobrazené iba pre aktívnu triedu prvkov. Pre ďalšie informácie ohľadom konfigurovania tooltipov, pozrite sem.


SingleFeatureTooltipSK.png

Sekcia
Popis
Rozsah prvku (Voliteľné): Čo sa týka rozsahu celého územia projektu, môžete špecifikovať ohraničenie pre jednu triedu prvkov. Výhoda tohto prístupu je, že keď použijete Cache ako typ načítania, dlaždice nebudú vytvorené pre celý projekt, ale iba pre rozlohu triedy prvkov. S touto voľbou máte tak isto možnosť zamedziť zmenu ohraničenia prvku pre konkrétneho používateľa.
 • Východ (Min): Najzápadnejší bod ohraničenia, alebo X-ová hodnota ľavého dolného rohu triedy prvkov.
 • Sever (Min): Najjužnejší bod ohraničenia, alebo Y-ová hodnota ľavého dolného rohu triedy prvkov.
 • Východ (Max): Najvýchodnejší bod ohraničenia, alebo X-ová hodnota pravého horného rohu triedy prvkov.
 • Sever (Max): Najsevernejší bod ohraničenia, alebo Y-ová hodnota pravého horného rohu triedy prvkov.Ak máte rastrový súbor, ohraničenie prvku je nastavené systémom automaticky.


SingleFeatureAreaSK.png

Sekcia
Pole
Popis
Dlaždicovanie Riadky Počet riadkov dlaždice počas publikovacieho procesu. Výška a šírka dlaždíc sa automaticky ráta v metroch. Aktívne iba keď FeatureLoader je nastavený na Cache, alebo CachingOnDemand.
Stĺpce Počet stĺpcov dlaždice počas publikovacieho procesu. Výška a šírka dlaždíc sa automaticky ráta v metroch. Aktívne iba keď FeatureLoader je nastavený na Cache, alebo CachingOnDemand.
Časová známka Ukazuje dátum posledného dňa/času, kedy bol prvok publikovaný. Hodnota "0" indikuje, že prvok ešte nebol publikovaný.


Poznámka: Ak máte rastrový súbor, môžete použiť nasledujúcu tabuľku excel na výpočet potrebných riadkov a stĺpcov: Screen Resolution for GMSC


SingleFeatureTilingSK.png

Sekcia
Pole
Popis
Dátový zdroj Súradnicový systém Ak má prvok inú súradnicovú sústavu ako projekt, môžete to zmeniť tu.
Vrstva (entita) Názov dátovej tabuľky prvku.
Dátový zdroj Typ dátového poskytovateľa. Predvolene sú dostupné štyri možnosti:
 • Oracle
 • SqlServer
 • Access
 • IWSAk máte nainštalované GeoMedia WebMap, niekoľko ďalších možností bude pridaných do poľa Dátový zdroj:

 • CadServer
 • MapInfo
 • ArcView
 • ArcInfo
 • GeomediaSmartStore
 • Wms
 • Wfs
 • Gml
 • Kml
 • GWMOracle
 • GWMSqlServer
 • GWMSqlServer2005
Poznámka: Tento dátový server iba slúži možnosťami na konfigurovanie podkladových informácií bez nejakej logiky (tooltip, dopyty, ...). Ak chcete viac, musíte použiť pripojenie 2008 obsahujúce domácu geometriu.
 • GWMAccessPre detailnejšie informácie o pripojení pozrite Spojenie na Samostatný prvok.

Spojenie Parametre pripojenia k dátovému zdroju triedy prvkov.


Poznámka: Prosím dajte pozor, že workflow nie je možné spustiť v dátových zdrojoch GeoMedia WebMap. Musíte použiť jedného z domácich dátových poskytovateľov GMSC.


SingleFeatureDataSourceSK.pngPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Pripojenia

V závislosti na poskytovateľovi sa mení forma a vyžadujú sa rozdielne informácie:

Dátový zdroj
Pripojenie
CadServer
 • Cesta:
GMSC Warehouse\AppData\System + podsúbor (voliteľne)
MapInfo
 • Cesta:
GMSC Warehouse\AppData\System + podsúbor (voliteľne)
ArcView
 • Cesta:
GMSC Warehouse\AppData\System + podsúbor (voliteľne)
ArcInfo
 • Cesta:
GMSC Warehouse\AppData\System + podsúbor (voliteľne)
GeomediaSmartStore
 • Use directory:

Nastavte túto položku na false a budete mať možnosť vybrať jeden súbor SmartStore. Ak nastavíte túto položku na true, administrátor zoberie všetky súbory SmartStore, ktoré sú obsiahnuté v tomto priečinku.

 • Cesta:
GMSC Warehouse\AppData\System + podsúbor (voliteľne)
Poznámka: Pre posledné štyri možnosti môže byť Ini-Path voliteľne definovaný a musí byť rovnaký, ako vaše nastavenia Cesta.
Wms
 • Url:
Napríklad: http://myServer/?map=myMapFile.map
Wfs
 • Url:
Napríklad: http://myServer/cgi-bin/wfs?
Gml
 • Path:
GMSC Warehouse\AppData\System + podsúbor (voliteľne)
Kml
 • Path:
GMSC Warehouse\AppData\System + podsúbor (voliteľne)
with Prefix GWM Použite rovnaké pripojenie, ako je popísané vyššie pre Oracle, SqlServer a Access.
IWS
 • Url:
Napríklad: ecwp://myServer/myFile.ecw


Poznámka: Ak chcete zobraziť súbory .ecw, uistite sa, že je nastavené Typ načítania Apollo Essentials Streaming.Toto video ukazuje ako vyzerá Apollo Essentials Streaming v GeoMedia Smart Client.Kliknite TransferSK.png na uloženie pripojenia.

Sekcia
Pole
Popis
Rozšírené Je snapovateľný Umožňuje napojenie na túto triedu prvkov počas zbierania geometrie a editovanie v klientovi.
Priehľadnosť Priehľadnosť prvku, obvykle definovaný podľa jeho alfa kanálu. Použite hodnoty medzi 0 a 1. Hodnota 1 = Predvolená a znamená žiadnu priehľadnosť.
Fit factor Hodnota zväčšenia pri zobrazení mapy. 1.25 = predvolené. Ak nastavíte zápornú hodnotu, napríklad -2000, potom je hodnota fixná mierka (mierka 1:2000). Je to prínosné, keď potrebujete priblížiť pohľad na špecifickú geometriu, ak je workflow otvorený (napríklad: Editing a geometry), alebo keď sa vykonáva dopyt.
Rozlíšenie mapy Iba pre rastrovú triedu prvkov. Špecifikuje veľkosť dlaždice v pixloch (počet pixlov potrebných na dlhšiu stranu dlaždice, bez desatinných miest!).
Kvalita rastra Miera kompresie pre súbory .jpeg; veľkosť súboru klesá primerane k tomu. Editovateľné iba ak Typ je nastavený na Raster a Výstupný formát je nastavený na Jpeg.


SingleFeatureExtendedSK.png

Kliknite Uložiť na importovanie do prvku.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Upravovanie prvkov

Sú dve možnosti, ako dostať formu pre vybranie projektu:

 • Použite rýchly odkaz sekcie Prvky a kliknite Prvky.
 • Dostaňte sa do základného workflow (viď nasledujúci obrázok) a zvoľte prístup Prvky.

Basic workflow2SK.png

Dialógové okno zoradí všetky prvky vložené do podkladovej databázy. Dvojklikom na konkrétny prvok budete presmerovaný na katalógový list so všetkými informáciami vzťahujúcimi sa na aktívny prvok a budete mať možnosť editovať vlastnosti. Zoznam môže byť dlhý, ak je veľa projektov v podkladovej databáze. Použitím filtra na projekt nájdete potrebné záznamy oveľa rýchlejšie. Na použitie filtrovania rozbaľte filter kliknutím na Plus.png v pravom hornom rohu hlavičky a vyberte projekt s rozbaľovacieho menu.

Feature filter enSK.png


Okrem filtrovania podľa projektov môžete použiť taktiež Jednoduché Id, Názov, Entita, alebo kombináciu niekoľkých vyhľadávacích kľúčov na nájdenie správneho prvku(ov).

Kliknite Apply Filter na vykonanie vášho vyhľadávania.

Kliknite Reset Filter na zrušenie filtra a pohľad do celého zoznamu.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Všeobecné

Kliknutím na prvok zo zoznamu otvoríte formu obsahujúcu všetky informácie a nastavenia vybraného prvku. Tabuľka Všeobecné definuje prvok s nasledujúcimi nastaveniami:

Poznámka: Vysvetlivky k tabuľke nájdete tu.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Informácie o prvku

Informácie o prvku (Tooltipy) v GeoMedia Smart Client sú založené na HTML. HTML podporuje veľa grafických nástrojov vo webovo-založenej kartografií. Môžete vytvárať tooltipy v každom grafickom štýlovom formáte, na ktorý ste zvyknutý v HTML.

Okrem toho Smart Client podporuje dynamické hodnoty v definícií tooltipu. To znamená, že môžete odkazovať na atribúty prvku v špecifikácií tooltipu.


Na prevenciu voči náhodnosti kódovania HTML poskytuje Smart Client tooltip editor, v ktorom používateľ môže publikovať a editovať v omnoho vizuálnejšie priamočiarom prostredí WYSIWYG (What You See Is What You Get: čo vidíš, to dostaneš - dosl. preklad).

Editor vyzerá následovne a je ďalej rozdelený na dve sekcie "grafickú" a "výsledný pohľad":

Tooltip EditorSK.pngPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Grafické funkcie

Symbol
Popis
Selectattribut plain.png
Vyberte atribút z prvku, ktorý potrebujete dynamicky načítať. Kliknite na funkciu a vyberte atribút z rozbaľovacieho zoznamu. Atribútová skladba bude automaticky nastavená vo výslednom pohľade.
Bold.png
Použite túto funkciu na formátovanie označeného textu alebo atribútovej skladby boldom.
Italic.png
Nastaviť vami označený text do módu italic.
Underline tooltip.png
Podčiarknuť vami vyznačený text.
Font editor.png
Vyznačte váš text a vyberte font, v ktorom ho chcete naštýlovať. Nezabúdajte, že editor ponúka iba font nachádzajúci sa v rozbaľovacom zozname.
Colorchange.png
Nastavte požadovanú farbu textu a farbu pozadia textu.
Textfluss.png
Funkcie umiestnenia textu.
Lists.png
Použite tieto dve funkcie na nastavenie odrážok.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Príklad

Tento príklad ukazuje ako vytvoriť tooltip pre štáty v USA. Dáta sú založené na príklade USSample, ktorý je poskytnutý od GeoMedia Desktop Pro.

Kroky:

1. Ako prvé definujte indikátor dát v tooltipe. Vpíšte preto do prázdneho poľa Population.

Tooltip example3SK.png


2. Ďalej použite funkciu Insert HTML, na spustenie atribútov za indikátorom. Vyberte atribút POP na vloženie zástupného symbolu pre atribút, nazvaného {ENTITY.POP}.

Tooltip example1SK.png


Tooltip3SK.png


3. Naformátujte text v textovom poli. V tomto prípade chceme indikátor v bolde.

Tooltip example2SK.png

4. Nastavte prvok na rolu Activate. Ako to urobiť, nájdete tu.
5. Pozrite výsledok v klientovi:

Bayern tooltip.pngPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Symboly

V tabuľke Symboly môžete priradiť nové zobrazovacie pravidlá a definovať záznamy tematickej legendy pre triedu prvkov.

Poznámka: Symbológia musí byť vytvorená vopred. Pozrite kapitolu Symbológia.

Features SymbolsSK.png


Zobrazovacie pravidlá Všeobecné sú nastavené ako predvolené.


- Kliknite na Pridať pre zobrazenie vyskakovacieho okna na pridanie nových zobrazovacích pravidiel.
- Použite Editquery.png na editovanie vašich nastavení. V novom okne môžete tak isto vymazať - Zmazať pridané zobrazovacie pravidlá.
Poznámka: Najprv pridajte vlastné zobrazovacie pravidlo. Potom môžete editovať toto pravidlo.


Na pridanie nového zobrazovacieho pravidla zadajte nasledovné:

Pole
Popis
Názov Názov pre vašu symbológiu a prvok.
Knižnica Každá z vašich symbolových knižníc z rozbaľovacieho zoznamu.
Symbológia Symbológia z vybranej knižnice. Zoznam ukáže iba symbológie zodpovedajúce geometrií vašeho prvku.
Filter Filter na určenie zápisu tematickej legendy.

Symbol AddSK.pngPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Zápis tematickej legendy

Zápis tematického prvku môže byť stanovený pridaním filtra na zobrazovacie pravidlo. Filter je definovateľný cez where - funkciu, ako ju možno nájsť v SQL. Akonáhle sú definované dve zobrazené pravidlá, zápis tematickej legendy je vytvorený.

Použite nasledujúci syntax na nastavenie filtra:

attribute_name= filter

Príklad:

Filter Example.pngPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Dopyty

V GeoMedia Smart Client ste schopný poskytnúť preddefinované dopyty, ktoré budú vykonané používateľom na klientovi. Sú tri druhy dopytov; Smart Client identifikuje každý z nich na základe určitého znaku v údajoch.

 • Hľadanie cez výber:
Používateľ vyberie jeden alebo viac elementov v mape na získanie informácie určenej v dopyte reťazca SQL. Použite nasledujúci reťazec a premennú:
 SELECT ... FROM TABLE WHERE PRIMKEYKEYFIELD IN ({ENTITY.SELECTIONSET})


 • Hľadanie cez vstup:
Dopyt definuje atribúty, pomocou ktorých môže používateľ vyhľadávať. Použite nasledujúci reťazec SQL a pridajte premennú pre atribút.
SELECT ... FROM TABLE WHERE attribute = {ENTITY.ATTRIBUT}


 • Kombinované vyhľadávanie:
Dva modely uvedené vyššie môžu byť prevedené spolu. Potrebný reťazec a kombinácia oboch prípadov premenných:
SELECT ... FROM TABLE WHERE PRIMKEYKEYFIELD IN ({ENTITY.SELECTIONSET}) AND attribute = {ENTITY.ATTRIBUTE}


Query formSK.pngDopyt bude prevedený priamo v databáze, takže môžete použiť každú SQL funkciu, ktorú databáza ponúka.


- Kliknite Editquery.png na editovanie dopytu. Tu tak isto môžete vymazať - Zmazať váš dopyt.
- Kliknite Testquery.png na otestovanie syntaxy vášho dopytu.
- Kliknite Nový na otvorenie modálnej formy na definovanie dopytu. Vytvorte formu a kliknite Uložiť.


Querymodal formSK.pngPríklady

1. Hľadanie cez výber:

Tento dopyt umožňuje vyznačiť jednu alebo viac geometrických prvkov z mapy a dostať špecifické informácie o týchto prvkoch.
Váš dopyt bude pomenovaný Information Highways by MapSelection; žiadny popis nie je pridaný.

Výsledný prvok môže byť ľubovoľná aktivovateľná trieda prvkov.

 • Príklad 1: Vyberte atribútovú informáciu (ID, Name, and Type) zo všetkých vyznačených prvkov Freeway:


Query example2.png • Príklad 2: Vyberte všetky polygóny Parcel, ktoré sa priestorovo týkajú polygónov Property a ktoré ukazujú ich atribútové informácie. Použijeme SDO_RELATE na vzťah Parcel k Property:

Query Example SDORelate.png • Príklad 3: Dopyt všetkých atribútových informácií Parcels a Properties a ich spojenie do jednej dátovej tabuľky:

Query Example AttributiveJoin1.png2. Hľadanie cez vstup:

Pre vyhľadávanie konkrétnej diaľnice podľa mena a získanie špecifických informácií o nej.
Váš dopyt bude nazvaný Information Highways; a je pridaný popis Please type in a highway name. Výsledný prvok môže byť aktivovateľná trieda prvkov.
SQL reťazec poskytne názov a typ pre používateľa.

Query example1.png3. Kombinované vyhľadávanie:

V následujúcom príklade ukážeme, ako spojiť a získať záznam s dvoch prepojených tabuliek. Pomenujeme tabuľku PARCELS ako A a tabuľku ADDRESS_POINTS ako B. Tento dopyt umožňuje dopytovať sa po jednotlivých menách majiteľov (owner) z vyznačenej parcely a taktiež vrátiť hodnotu z tabuľky Address_Points. Parcely sú priradené k address_points na základe atribútu Parcel_ID.

Query example3.png4. Použitie ako operátor:

Na použitie ako operátor je potrebná špeciálna syntax s nahraditeľným znakom:
SELECT ID, KG, GSTNR, AREA FROM GST WHERE KG LIKE {ENTITY.%Kg}
SELECT ID, KG, GSTNR, AREA FROM GST WHERE KG LIKE {ENTITY.Kg%}
SELECT ID, KG, GSTNR, AREA FROM GST WHERE KG LIKE {ENTITY.%Kg%}5. Dopyt v prípade, že zdrojový prvok nie je ekvivalentný s výsledným prvkom:

Query source result.pngČinnosti v datagrid

Výsledkom dopytu môže byť taktiež zobrazenie tlačidla na vykonanie akcie (napríklad otvorenie obrázku v prehliadači, otvorenie súboru, otvorenie webovej stránky). Toto môže byť vytvorené použitím nasledujúcej syntaxy:

{ACTION.actionName(parameterName)}
actionName ... názov akcie na zavolanie (napríklad browse, browseWorkflow, a openFile)
parameterName ... názov atribútu na podanie hodnoty vyznačenej dopytom (napríklad, browse => URL, openfile => a filename)


Príklad: Prejsť na www.intergraph.com

SELECT ID, KG, GSTNR, AREA, 'http://www.intergraph.com' AS "{ACTION.browse(url)}" FROM GST WHERE ID IN ({ENTITY.SELECTIONSET})Príklad: Otvoriť zdielaný súbor (cesta je uložená v stĺpci 'IMAGE')

SELECT ID, KG, GSTNR, AREA, IMAGE AS "{ACTION.showFile(filename)}" FROM GST WHERE ID IN ({ENTITY.SELECTIONSET})Príklad: Otvoriť workflow

SELECT ID, KG, GSTNR, AREA, 'http://www.myServer.com/GMSC/workflows/?workflow=DEMO&nodeid=1' AS "{ACTION.openWorkflow(url)}" FROM GST WHERE ID IN ({ENTITY.SELECTIONSET})Príklad: Otvoriť workflow a poslať ID elementu v riadku

SELECT ID, KG, 'http://www.smartclient.ch/gmsc/Workflows/?workflow=neophyten&nodeid=22&id=' || NAME_OF_IDFIELD AS "{ACTION.NeoReport(url)}..


Zmeniť meno a činnosť v datagrid:

Taktiež môžete použiť vaše vlastné označenie na tlačidlo v datagrid. Iba vytvorte novú činnosť na základe browse (alebo hocijakej inej činnosti) a zadajte názov. Benefit z tohto je, že datagrid ukáže nakonfigurované meno činnosti a vy môžete dať používateľovi nápovedu, ako Otvoriť dokument, ukázať v prehliadači, alebo len náhľad.


Ako použiť browseInNativeBrowser v gride:

- Vytvorte novú činnosť na administrátorskom základe na browseInNativeBrowser (alebo nejakej inej činnosti) a aplikujte nový krátky príkaz, ako browseNative.

- Použite túto činnosť v definícií dopytu.


Poznámka: Na použitie interpretačného typu Label musíte použiť tabuľku v špecifikovanej štruktúre vo vašom dátovom úložisku. Pozrite Označovanie (Labeling) pre štruktúru tabuliek.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Popis (Label)

GeoMedia Smart Client podporuje popisovanie prvku. Popis referencuje k jednotlivému prvku a je umiestnený tam, kde používateľ potrebuje umiestniť popis. Je niekoľko požiadaviek, ktoré musia byť splnené (pozri kapitolu Označovanie (Labeling)).

V tejto kapitole je popísané, čo používateľ môže zmeniť v administrátorskom prostredí a nie základy, ako je popisovanie umožňované.

Ak je tabuľka popisov na serveri, potom sa zdrojový prvok a tabuľka otvorí medzi Dopyty a Copyright.

Start label.PNG

V tomto okne môžete priradiť - Assign popisovaciu tabuľku k zdrojovej tabuľke. Na spodnej časti okna môžete vytvoriť nové popisy. Kliknite na Nový, otvorí sa okno, v ktorom môžete pomenovať popis, definovať jeho umiestnenie a ktoré metaúdaje by mal obsahovať ako popis.

Options label.PNG

 • Label name: Opisný názov popisu.
 • Placement: Kde by mal byť popis umiestnený na prvku:
 • Start: Na začiatočnom bode prvku.
 • Middle: V strede prvku.
 • End: Na konci prvku.
 • Alignment: Ako by mal byť popis umiestnený na prvku:
 • CenterCenter: Absolútne v strede.
 • CenterLeft: Popisný text začne v strede a skončí na ľavej strane.
 • CenterRight: Popisný text začne v strede a skončí na pravej strane.
 • TopCenter: Z vrchnej strany, ale horizontálne vycentrované.
 • TopLeft: Z vrchnej strany, popis začína na ľavej strane a končí v strede.
 • TopRight: Z vrchnej strany, popis začína v strede a končí na pravej strane.
 • Bottom...: Rovnako ako predošlé, ale popis je zo spodnej strany.
 • Offset(East): Môžete definovať offset popisu priradeného k prvku.
 • Offset(North): Môžete definovať offset popisu priradeného k prvku.
 • Angle(°): V tomto poli môžete definovať uhol medzi prvkom a popisom.
 • Pattern: Tu definujete, ktoré dáta sú použité pre popis.
Syntax: {ENTITY.AttributName}

Príklad:

{ENTITY.STRNAME}; {ENTITY.LENGTH}; Length: {ENTITY.LENGTH}

Nasledujúci náhľad ukazuje príklad možného nastavenia.

Details label.png

Nasledujúci náhľad ukazuje výsledok v GeoMedia Smart Client pre predchádzajúce nastavenia.


Výsledok databázového popisovania
GMSC 1(ang45).png GMSC 1(ang45) details.png

Môžete vidieť, že hlavné okno nevyzerá veľmi príjemne, čo je spôsobené nenastavením maximálnej zobrazovacej mierky. Ak nastavíte maximálnu mierku pre popis prvku na 2000, potom hlavné okno nebude príliš preplnené s popisným textom.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Autorské práva (Copyright)

GeoMedia Smart Client podporuje nastavenia autorských práv textu. Autorské práva odvolávajú na jediný prvok a sú umiestnené na spodku mapového okna v klientovi.


Features copyrightSK.png


Nastavenie autorských práv:

 • Definujte nové autorské práva kliknutím na Nový. Otvorí sa dialógové okno. Vyplňte textové polia.


Copyright definitionSK.png


 • Kliknite Uložiť pre uloženie nastavenia.


 • Označte autorské práva, ktoré chcete pridať do prvku.


 • Kliknite PotvrdiťPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Ďalšie nastavenia

Ako prvé musíte aktivovať v registroch session filter. Otvorte registre, kliknite na vašu stránku a zmeňte hodnotu kľúča SessionFilterActivated na "1".
SessionFilterActivated.png
Znovu načítajte stránku a kliknite NewSK.png. Sú dve možnosti na definovanie SessionFilter:

 • Cez SQL
SqlSessionFilterSK.png • Označte SessionFilter, ktorý chcete použiť a kliknite na Potvrdiť.


Sessionfilter2SK.png • Môžete kliknúť na Editquery.png pre editáciu vášho filtra.Ak chcete vidieť iba vlastné editácie určitého prvku, musíte nastaviť nasledujúci filter (vidíte to aj v predchádzajúcom obrázku):

Editor={Session.UserName}Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

FAQ

Error: Nevidím prvky v zozname napriek tomu, že pripojenie k databáze je správne!

Riešenie - SqlServer: Tabuľka v databáze musí obsahovať dva stĺpce. Jeden pre uloženie geometrie, druhý obsahuje BLOB. Stĺpec BLOB musí byť pomenovaný ako stĺpec s geometriou. Jedna možnosť je, že stĺpec s geometriou je pomenovaný GEOMETRY_SPA, potom stĺpec BLOB musí byť pomenovaný iba GEOMETRY. Iný príklad je, že stĺpec s geometriou je nazvaný geom, potom stĺpec BLOB musí byť pomenovaný presne ako stĺpec s geometriou, s rozšírením _GDO. Dátový typ stĺpca BLOB je varbinary(max).

Jazyk: English  • Deutsch • slovenčina