Edit Redline Geometries/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky


Prehľad

Panel Editovať geometriu sa nachádza pod panelom Konštrukčné pomôcky a umožňuje vám vykonávať priestorové úpravy existujúcich prvkov, ako napríklad presúvanie prvkov na inú pozíciu, zmena pozície jedného vrcholu prvku a zmazanie prvku a jeho geometrie.

Aby ste mohli prvky editovať, musíte ho najskôr vybrať. Aby ste ho vybrali, musíte najprv odpovedajúcu vrstvu Nastaviť ako aktívnu.

Kliknite pravým tlačidlom myši na odpovedajúcu položku v legende a kliknite Nastaviť ako aktívne. Keď je trieda prvkov nastavená ako aktívna, môžete vyberať prvky pomocou kliknutia.


Možné funkcie
Red poly icon.PNG Vložiť nový polygón
EditCommand.png Upraviť prvok
RotateGeometry.png Rotovať prvok
Spatial difference.png Priestorový rozdiel dvoch prvkov
Merge.png Zlúčiť prvky
Divide.png Rozdeliť polygón
Move.png Presunúť prvok
Undo.png Krok späť.
Save.png Uložiť zmeny.
Undo all.png Ukončiť editovací mód a zrušiť všetky zmeny.
Redo.png Krok dopredu.


Jazyk: English  • slovenčina