Dimensioning/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky


Prehľad

Záložka Kótovanie v okne menu obsahuje rôznu funkcionalitu, pomocou ktorej je možné kótovať prvok. Výsledky kótovania sú uložené v lokálnom súbore a v klientovi sa zobrazujú ako samostatná pracovná skupina. Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad funkcií kótovania:

Popis funkcie kótovania
Simple icon.PNG Jednoduché kótovanie
Orthogonal icon.PNG Pravouhlé kótovanie
Free icon.PNG Voľné kótovanie
Radial icon.png Kótovanie oblúka
Orthogonal chain icon.PNG Pravouhlé reťazové kótovanie
Absolute chain icon.PNG Absolútne reťazové kótovanie
Chain difference icon.PNG Rozdielové reťazové kótovanie
Edit text icon.png Upraviť text kótovania
Move text icon.png Upraviť pozíciu textu
Delete single icon.PNG Vymazať existujúci element kótovania
Delete all icon.PNG Vymazať všetky elementy kótovania


Po kliknutí na jedno z uvedených tlačidiel sa v pravej strane zobrazí okno.

Kotovanie tabulka.png

V tomto okne môžete nastaviť niekoľko možností:

  • Prefix: Čo sa má zobraziť pred textom kótovania.
  • Sufix: Čo sa má zobraziť na konci kótovania.
  • Presnosť: Počet desatinných miest, ktoré sa majú zobrazovať za desatinnou čiarkou.

Existujú dva symboly uzamknutia pre prvé dve možnosti. Ak je voľba aktivovaná (ako napríklad Prípona v príklade vyššie), Prípona sa zobrazí pri každom kótovaní.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Jednoduché kótovanie

Príkaz Jednoduché kótovanie Simple icon.PNG vám umožňuje znázorniť vzdialenosť medzi dvomi bodmi prvku.

Každá kótovacia čiara pozostáva z dvoch šípok, jednej na začiatku a jednej na konci. S použitím nástrojov prichytávania (viď Prichytávanie) ,ktoré sa nachádzajú v pravej časti používateľského rozhrania, môžete dosiahnuť presné kótovanie. Nasledujúca grafika ukazuje príklad použitia a zobrazenia kótovania:

Použitie vertexov pre dosiahnutie presného kótovania Jednoduché kótovanie parcely
Dim free example1.png Dim free example2.png


Aby ste prichytili bod, nadíďte myšou nad prvok, dokým sa nezobrazí hnedý krížový symbol. Tieto symboly zodpovedajú typu úponu, ktorý je možný. Nadíďte nad začiatočný bod a kliknite. Natiahnite čiaru na koncový bod, zopakujte proces prichytávania, aby ste presne získali koncový bod a kliknite, čím dokončíte jednoduché kótovanie.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Pravouhlé kótovanie

Príkaz Pravouhlé kótovanie Orthogonal icon.PNG Vám umožňuje zobraziť dĺžku medzi dvoma bodmi prvku.

Narozdiel od jednoduchého kótovania, pravouhlé kótovanie nevytvorí kótovaciu líniu priamo na líniu prvku, ale zobrazí ju pravouhlo odsadenú. S použitím nástrojov prichytávania (viď Prichytávanie) ,ktoré sa nachádzajú v pravej časti používateľského rozhrania, môžete dosiahnuť presné kótovanie. Nasledujúca grafika ukazuje príklad použitia a zobrazenia kótovania:

Použitie prichytávania ku vertexom, pre získanie vyššej presnosti Pravouhlé kótovanie parcely
Dim ortho example1.png Dim ortho example2.png


Aby ste prichytili bod, nadíďte myšou nad prvok, dokým sa nezobrazí hnedý krížový symbol. Tieto symboly zodpovedajú typu úponu, ktorý je možný. Nadíďte nad začiatočný bod a kliknite. Natiahnite čiaru na koncový bod, zopakujte proces prichytávania, aby ste presne získali koncový bod a kliknite, čím dokončíte pravouhlé kótovanie.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Voľné kótovanie

Príkaz Voľné kótovanie Free icon.PNG Vám umožňuje zobraziť vzdialenosť medzi dvomi bodmi prvku.

Rozdiel medzi voľným a pravouhlým kótovaním je ten, že pri voľnom kótovaní je možné umiestniť kótovaciu líniu aj do inej pozície ako je pravouhlé odsadenie. S použitím nástrojov prichytávania (viď Prichytávanie), ktoré sa nachádzajú v pravej časti používateľského rozhrania, môžete dosiahnuť presné kótovanie. Nasledujúca grafika ukazuje príklad použitia a zobrazenia kótovania:

Použitie prichytávania ku vertexom, pre získanie vyššej presnosti Voľné kótovanie parcely
Dim free2 example1.png Dim free2 example2.png


Priblížením myši nad bod sa objaví hnedý krížový symbol, takýmto spôsobom môžete prichytiť začiatok línie na existujúci vertex. Tieto symboly korešpondujú s typom bodu, na ktorý sa chcete prichytiť. Kliknutím označíte začiatočný bod línie kótovania. Potiahnite líniu ku koncovému bodu, zopakujte prichytávanie a kliknite, potom pohybom myši nastavte odsadenie línie kótovania a potvrdte kliknutím.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Kótovanie oblúka

Príkaz Kótovanie oblúka Radial icon.png vám umožňuje kótovať kruhové prvky a oblúky.

S použitím nástrojov prichytávania (viď Prichytávanie) ,ktoré sa nachádzajú v pravej časti užívateľského rozhrania, môžete dosiahnuť presné kótovanie. Nasledujúca grafika ukazuje príklad použitia a zobrazenia kótovania:

Použitie prichytávania na určenie stredu kruhu Výsledok kótovania oblúka
Dim radial example1.png Dim radial example2.png


Priblížte myš ku stredu kruhu, objaví sa krížová značka. Kliknutím prichytíte začiatok línie kótovania na stred kruhu. Potiahnite líniu ku vybranému bodu na oblúku a kliknutím ukončíte kótovanie oblúka.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Ortogonálna reťaz

Príkaz Ortogonálna reťaz Orthogonal chain icon.PNG vám umožňuje vytvoriť reťazové kótovanie prvku. Ortogonálna reťaz znamená, že je možné kótovať z jedného prvku na druhý, pričom koniec prvého kótovania je zároveň aj začiatkom druhého kótovania.

V nasledujúcej grafike je vysvetlenie, ako reťazové kótovanie pracuje, krok za krokom:


1. Prichytávanie na vertexy

Nadíďte myšou nad začiatočný bod, zobrazí sa hnedý krížový znak zodpovedajúci typu prichytávania. Kliknutím začnete kótovanie. Potiahnite líniu a opakujte proces prichytávania, dokým sa nedostanete na posledný bod. Kliknutím na posledný bod sa automaticky otvorí okno Informácie o geometrii.

Dim free example1.png


2. Okno Informácie o geometrii

Dvojkliknutím na posledný bod sa zobrazí okno Informácie o geometrii, toto okno obsahuje dĺžku každej jednej kóty:

Dim Chain info.png

Hodnoty v stĺpci Horizontála obsahujú hodnoty horizontálnych kót, zatiaľ čo hodnoty v stĺpci Vertikála obsahujú hodnoty vertikálnych kót. Horizontála (meranie) a Vertikála (meranie) obsahujú zobrazený text. Kóty môžete pridávať/mazať pomocou tlačidiel Dim geomInfo add.png / Dim geomInfo sub.png v pravej hornej časti okna.

Po skontrolovaní hodnôt kliknite na OK, čím dokončíte kótovanie.


3. Výsledok

Nasledujúci obrázok zobrazuje výsledok pravouhlého reťazového kótovania:

Dim orthoChain example2.png


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Absolútna reťaz

Príkaz Absolútna reťaz Absolute chain icon.PNG vám umožňuje vytvoriť absolútne reťazové kótovanie na prvkoch. Absolútna reťaz znamená, že koncový bod jednej kóty je zároveň počiatočným bodom nasledujúcej kóty.

Nasledujúca grafika ukazuje postup tvorby absolútneho reťazového kótovanie krok za krokom:


1. Prichytávanie na vertexy

Nadíďte myšou nad začiatočný bod, zobrazí sa hnedý krížový znak zodpovedajúci typu prichytávania. Kliknutím začnete kótovanie. Potiahnite líniu a opakujte proces prichytávania, dokým sa nedostanete na posledný bod. Po kliknutí na konečný bod, potiahnite myšou na ľavú alebo pravú stranu podľa toho, na ktorej strane chcete, aby ležali kóty. Kliknutím potvrdíte, otvorí sa okno Informácie o geometrii.

Dim absolutChain example1.png

2. Okno Informácie o geometrii

Okno Informácie o geometrii obsahuje dĺžku každej kóty:

Dim Chain info.png

Hodnoty v Horizontála sú dĺžky horizontálnych kót, hodnoty v stĺpci Vertikála sú dĺžky vertikálnych kót. Horizontála (meranie) a Vertikála (meranie) obsahujú zobrazený text. Kóty môžete pridávať/mazať pomocou tlačidiel Dim geomInfo add.png / Dim geomInfo sub.png v pravej hornej časti okna.

Po skontrolovaní dát potvrďte kliknutím na OK.


3. Výsledok

Nasledujúci obrázok zobrazuje výsledok absolútneho reťazového kótovania:

Dim absolutChain example2.png


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Rozdielová reťaz

Príkaz Rozdielová reťaz Absolute chain icon.PNG vám umožňuje vykonať rozdielové reťazové kótovanie. Reťazové kótovanie znamená, že je možné kótovať z jedného prvku na druhý, pričom koniec prvého kótovania je zároveň aj začiatkom druhého kótovania.

Nasledujúca grafika ukazuje použitie rozdielového reťazového kótovania krok za krokom:

1. Prichytávanie na vertexy

Nadíďte myšou nad začiatočný bod, zobrazí sa hnedý krížový znak zodpovedajúci typu prichytávania. Kliknutím začnete kótovanie. Potiahnite líniu a opakujte proces prichytávania, dokým sa nedostanete na posledný bod. Po kliknutí na konečný bod, potiahnite myšou na ľavú alebo pravú stranu podľa toho, na ktorej strane chcete, aby ležali kóty. Kliknutím potvrdíte, otvorí sa okno Informácie o geometrii.

Dim absolutChain example1.png


2. Okno Informácie o Geometrii

Okno Informácie o geometrii obsahuje dĺžky kót:

Dim Chain info.png

Hodnoty v Horizontála sú dĺžky horizontálnych kót, hodnoty v stĺpci Vertikála sú dĺžky vertikálnych kót. Horizontála (meranie) a Vertikála (meranie) obsahujú zobrazený text. Kóty môžete pridávať/mazať pomocou tlačidiel Dim geomInfo add.png / Dim geomInfo sub.png v pravej hornej časti okna.

Po kontrole dát potvrdíte kliknutím na OK.


3. Výsledok

Nasledujúci obrázok ukazuje výsledok použitia rozdielového reťazového kótovania:

Dim chainDiff example2.png


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Editovať text

Záložka Kótovanie obsahuje príkazy umožňujúce editovanie textu kót.

Príkaz Editovať text Edit text icon.png vám umožňuje editovať text kót. Dvojklikom na odpovedajúcu kótu sa otvorí okno Informácie o geometrii. Nájdite dáta, ktoré chcete upraviť, a v kolónkach Horizontála (meranie) a Vertikála (meranie) môžete upraviť text, ktorý sa má zobraziť:


Dim editText.png


Upravovať môžete tak isto aj pozíciu textu. Kliknite na Move text icon.png a potom kliknite na text, ktorý chcete upravovať. Posuňte text na požadovanú pozíciu a potvrďte ju kliknutím.

Dim moveText.png


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Zmazanie kót

Na zmazanie kót môžete použiť dva príkazy.

Príkaz Red deleteall icon.PNG vymaže všetky prvky v pracovnej skupine Kótovanie.

S príkazom Red delete icon.PNG môžete vymazať jednu kótu výberom. kliknite na príkaz a potom vyberte kótu v mape, ktorá má byť vymazaná.

Jazyk: English  • čeština • Deutsch • slovenčina