Bookmark Manager/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky


Prehľad

Správca záložiek je umiestnený v paneli legenda v okne legendy. Kliknite na Otvoriť rýchly výber záložiek v hlavičke legendy, čím otvoríte Správcu záložiek.

Bookmark sk.png


Správca záložiek môže byť použitý na správu používateľom definovaných mapových konfigurácií. Môžete uložiť svoje aktuálne nastavenia mapy, ako je mapový obsah a rozsah. Napokon ho môžete kedykoľvek obnoviť načítaním záložky. Aktuálne záložky sú v zozname pod hlavičkou správcu záložiek. Navyše Správca záložiek obsahuje príkazy na vytváranie, mazanie, import a otvorenie záložiek. Tieto príkazy sú umiestnené v spodnej časti okna Správca záložiek:Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Pridať novú záložku

Aby ste mohli pridať novú záložku, kliknite na Bookmark add icon.png, čím otvoríte formulár Nová záložka:

Bookmark formular.png


V dvoch textových poliach v okne Nová záložka môžete zadať meno novej záložky a popis spojený so záložkou. Pod textovými poľami sa nachádza osem zaškrtávacích polí, v ktorých môžete definovať, ktoré nastavenia sa majú uložiť do záložky.

Nasledujúca tabuľka vám dáva prehľad príkazov v okne Nová záložka:


Formulár nová záložka
Názov záložky Položka názov záložky je povinná. Záložky s rovnakým menom sú prepísané. '$default$' je vyhradené pre 'Posledná uložená mapová konfigurácia(AUTOSAVE)'.
Popis záložky Popis je voliteľný. Môžete v ňom popísať obsah mapy, niektoré nastavenia, ako napríklad mierku, aktívne prvky ...
Viditeľné triedy prvkov Zvoľte, ak sa majú zahrnúť aj nastavenia viditeľnosti a pracovných skupín.
Aktívna trieda prvkov Zvoľte, ak chcete zahrnúť nastavenia aktívnych prvkov.
Stred mapy Zvoľte, ak chce uložiť stred mapy.
Mierka Zvoľte, ak chcete zahrnúť do záložky aj mierku mapového výrezu.
Závislosť na mierke Zvoľte, ak chcete zahrnúť mierkovú závislosť.
Priehľadnosť Zvoľte, ak chcete zahrnúť nastavenia priehľadnosti.
Mód prezentácie Zvoľte, ak si chcete uložiť mód prezentácie.
Poradie zobrazenia Zvoľte, ak chcete uložiť poradie zobrazenia tried objektov.


Kliknite na OK čím dokončíte tvorbu záložky. Záložka bude pridaná do zoznamu.

Bookmark nova.pngPfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Dostupné možnosti pre záložky

Po kliknutí pravým tlačidlom myši na záložku máte na výber niekoľko možností.

Bookmark options.png

Akcia pre záložku
Boz.png Otvorí vybranú záložku.
Bed.png Edituje vybranú záložku.
Bzm.png Zmaže zvolenú záložku. Musíte potvrdiť kliknutím na Yes.
Bko.png Skopíruje zvolenú záložku. Bookmark kopia.png
Export bookmark.png Exportuje zvolenú záložku. Potom môžete vybrať zložku, kde sa súbor .bookmark uloží. Potvrďte kliknutím na Export.
Bsh.png Zdieľa všetky zvolené záložky so všetkými používateľmi zoskupenými na projekte. Záložka je presunutá do administrátorskej schémy a je zmazaná z lokálneho úložiska.Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Importovať existujúcu záložku

Príkaz Import icon.png vám umožňuje importovať záložky. Aby ste importovali záložku, vyberte zložku, kde je uložený súbor .bookmark a kliknite Open.

Importovat zalozku.png

Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Otvoriť existujúcu záložku

Príkaz Bookmark open icon.png vám umožňuje otvoriť existujúcu záložku. Aby ste otvorili záložku, vyberte odpovedajúcu položku v zozname a kliknite na Bookmark open icon.png:

Bookmark kopia.pngPfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Zatvorenie okna

Ak ste skončili, kliknite na Zavriet.png čím zatvoríte okno Správca záložiek.

Jazyk: English  • čeština • Deutsch • slovenčina